באַשטאַנד
האַירסטילעס
קלייד
ריטם
שולע
קוקינג
דיזיין
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע

שפּיל עלוש וצ קירוצ ַאנינ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.רערעל גנוי ַא יוו טנווָא עלוש יד ןיא ןעמענ לייטנָא טשינ ןעק יז זַא ןעניימ טשינ טו .ןטיירגוצ ךרוד נו וצ ןֿפרַאד ריא םעד רַאֿפ ןוא ייטרַאּפ קידנעלב ַא ןיא טַייצ טוג ַא ןבָא .רעטינרַאג ַא יוו ,ךעלטנייוועגמו ןוא קיטכיל ןייז לָאז סע ,דנַאטשַאב טימ בייהנָא