3 ד
זאַמבי
זאָמביע
לגבעוו
פּאַסירונג פֿאַר יינגלעך
קאָסמאָס
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
אָנליין גאַמעס
שיסערייַ פֿאַר יינגלעך
קאַמף

שפּיל Patient Zero אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.יבמַאז רעּפוס ַא ןיא ןשטנעמ סנרוט סָאוו עימעדיּפע טנַאקַאבמוא ןַא ךרוד ןגאלשעג זיא טָא .ןביוהעגנא ץלַא סָאוו ןופ ,טנעיצַאּפ לונ ַא זיא דלעה רעזדנוא .ןיצקַאוו ַא ןריצודָארּפ וצ טולב ןַייז ןצונ וצ דרעייכ ןעוועג זיא רע .זי סע רעוו ןעיורטעג טשינ טוט ןוא ןקָארשרעד זיא רע ,ןעמעלַא ןופ ןטלַאהַאב רעטקַארַאכ