דאָקטער
שפּיטאָל
קלייד
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע

שפּיל יסנעגרעמע דרעשזדני עּפָאללענַאוו אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.סנַאלַאשזדיוו ןרָאלרַאפ ןוא טליפשעג ךיוא ַאּפָאליניוו יביעב .טסנרע רעייז ןייז ןענעק ייז​​ ןופ עכעלטע ןוא זירעשזדני עכעלטע ןעמוקאב לדיימ יד , .זיא עלַא סע רעווש יוו ןרילָארטנָאק ןוא לָאטיּפש יד ןכוזַאב וצ ןֿפרַאד ריא .טנעיצַאּפ ןיילק ַא ןפלעה וצ ץלַא ןָאט טעוו ,רעטקָאד טסנַאיריּפסקי ַא יוו ,ריא