פּרינסעס
קלייד
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע

שפּיל טסעטנָאק טייקנייש לַאיור רעלַאנָאיצַאנרעטניא אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ןטלאהעג זיא ןיסעצנירּפ ןייש טסרעמ יד ןופ סרוקנָאק יד ,יינסיד ןופ טלעוו רעד ןיא .ַאנַאמ ,ַאסלע ,ַארָארוַא ,ענימסַאשזד :ריפ זיולב ןבַיילק רעבָא ,ןעמעלַא ןטיירגוצ ןפלעה ט רעניוועג םעד ןסילשַאב טעוו ירושז יד ןוא ,ץנַאמַאנרָא ןוא זיסערד ייז ןבַיילק