חתונה קלייד
קלייד
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע

שפּיל גָאט טקעפרעּפ עידנָאלב אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.םערוט ריא ןיא הביס טוג רַאֿפ דעניּפ ןוא ןסעזעג לעזנוּפַאר .סיורא ןַאמ ריא ןרעוו טציא סאוו רענייא רעד דלַאב ,דידרָאוויר ןעוועג זיא דלודעג רי .עינָאמערעצ הנותח יד רַאֿפ ןטיירגוצ ןוא רעדיילק ןשיוט וצ טייקנייש יד ןפלעה טעוו ר .גנוריצ ןוא רעטינרַאג ךיז ןבַיילק ןוא ףיורַא ןכַאמ