די בעסטער נייַ שפּיץ

נייַ

שפּיל                          ירעלושזד :טעלבַאט סדיק ענדָאמ אָנליין
ירעלושזד :טעלבַאט סדיק ענדָאמ
שפּיל                             וויטקעיבָא יד :סוטּפיגע אָנליין
וויטקעיבָא יד :סוטּפיגע

גאַמעס סָאסקיגע

שפּיל                          ירעלושזד :טעלבַאט סדיק ענדָאמ אָנליין
ירעלושזד :טעלבַאט סדיק ענדָאמ
שפּיל                             וויטקעיבָא יד :סוטּפיגע אָנליין
וויטקעיבָא יד :סוטּפיגע
מאַסע שפּיל