סימיאַלייטערז פֿאַר פֿאַר מיידלעך
קלייד
ריטם
שניט
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך

שפּיל ַאוויד טינש ירעטטילג אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ןוז יד ןיא יינש יוו סעיטוַאעב וצ קנַאד ןעלקניפ זיסערד ייטרַאּפ רעטניוו .ווי ס רָאי וינ יד ןיא טסַאג ןסירגַאב ַא ןריזינַאגרָא וצ ןעגנאגעג ךיוא זיא ןידלעה רע .עסערטעמ ךיז ןלעטשרַאֿפ וצ טביילב סע ,טיירגעגוצ ןיוש טאה רעמיצ רעד .גנוריצ רעַייט ןוא ןברַאֿפ לעה טצעזעג ןאה רעד ןופ רָאי םעד ןיא ,סוסקול ןוא ןעלקניפ .הּכלמ רעטניוו ַא ןיא לדיימ יד ןעיירד