קאָסמאָס
דזשאַמפּינג
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
שיסערייַ פֿאַר יינגלעך
קאַמף
פּשוטע
געפֿינען די זאכן
שטאָט
די בעסטער נייַ שפּיץ

נייַ

שפּיל HTML5 ןַאמקַאּפ אָנליין
HTML5 ןַאמקַאּפ
שפּיל ןעיירד זיירק אָנליין
ןעיירד זיירק
שפּיל סַאלג ךלימ לזמ אָנליין
סַאלג ךלימ לזמ
שפּיל רעלליק רעטסָאּפמי אָנליין
רעלליק רעטסָאּפמי
שפּיל רעייפ ַיירעסיש ןופ ןפיולטנַא אָנליין
רעייפ ַיירעסיש ןופ ןפיולטנַא
שפּיל זוָאטייטַאּפ אָנליין
זוָאטייטַאּפ
שפּיל שוּפ ךעלדנייב אָנליין
שוּפ ךעלדנייב
שפּיל ןַאר יגָאד אָנליין
ןַאר יגָאד
שפּיל קייל דעד אָנליין
קייל דעד
שפּיל שַאד ןכַיילג אָנליין
שַאד ןכַיילג
שפּיל גניקקַאלס סיפָא אָנליין
גניקקַאלס סיפָא
שפּיל Funkin VS Fueg0 טכַאנ קיטיירפ אָנליין
Funkin VS Fueg0 טכַאנ קיטיירפ
שפּיל Funkin Divorcin טכַאנ קיטיירפ אָנליין
Funkin Divorcin טכַאנ קיטיירפ
שפּיל Funkin vs Amogus: Among Us Drip טכַאנ גאטיירפ אָנליין
Funkin vs Amogus: Among Us Drip טכַאנ גאטיירפ
שפּיל .Funkin V טכַאנ קיטיירפ ש דרָאֿפנַאס אָנליין
.Funkin V טכַאנ קיטיירפ ש דרָאֿפנַאס
שפּיל Funkin vs Faraday טכַאנ קיטיירפ אָנליין
Funkin vs Faraday טכַאנ קיטיירפ

בקיעס גאַמעס

שפּיל געיעג רצוא אָנליין
געיעג רצוא
שפּיל ןיילנָא ללַאב 8 אָנליין
ןיילנָא ללַאב 8
שפּיל םָאט רעניימ דלָאג אָנליין
םָאט רעניימ דלָאג
שפּיל 3D Bowling אָנליין
3D Bowling
שפּיל ןבשזעכ ךיוה רענניּפס טעגדיפ אָנליין
ןבשזעכ ךיוה רענניּפס טעגדיפ
שפּיל ָאקנישט סיֿפ אָנליין
ָאקנישט סיֿפ
שפּיל 2 ּפַאק זדַאעה לָאבטופ אָנליין
2 ּפַאק זדַאעה לָאבטופ
שפּיל לגיניק ענדעשז אָנליין
לגיניק ענדעשז
שפּיל ףָארטש ּפַאק טלעוו אָנליין
ףָארטש ּפַאק טלעוו
שפּיל טוסרעּפ סַאג אָנליין
טוסרעּפ סַאג
שפּיל ּפמַאשט רעּפיקלוָאג אָנליין
ּפמַאשט רעּפיקלוָאג
שפּיל ד 3 רעוַאט זָאלב אָנליין
ד 3 רעוַאט זָאלב
שפּיל דליש & לסילש אָנליין
דליש & לסילש
שפּיל זרעשטנעוודַא רעטניוו אָנליין
זרעשטנעוודַא רעטניוו
שפּיל סעָארעה טָאליּפ אָנליין
סעָארעה טָאליּפ
שפּיל ד 3 שַארק םערוט אָנליין
ד 3 שַארק םערוט
שפּיל 2 ןירג ןוא טיור אָנליין
2 ןירג ןוא טיור
שפּיל קיסַאלק קיק ַיירֿפ אָנליין
קיסַאלק קיק ַיירֿפ
שפּיל 2 סעלבבוב יטרַאמס אָנליין
2 סעלבבוב יטרַאמס
שפּיל זייא ימירק אָנליין
זייא ימירק
שפּיל 3 ַאשזדנינ ַאציּפ אָנליין
3 ַאשזדנינ ַאציּפ
שפּיל יזנערפ ָאנימָאד אָנליין
יזנערפ ָאנימָאד
שפּיל Flight ןיילּפ ריּפַאּפ אָנליין
Flight ןיילּפ ריּפַאּפ
שפּיל גנורּפשּפָא עּפלַאמ ליּפש אָנליין
גנורּפשּפָא עּפלַאמ ליּפש
שפּיל שַאר לטפער אָנליין
שַאר לטפער
שפּיל רעדיפ ןטרָאג רעשיגָאלָאָאז אָנליין
רעדיפ ןטרָאג רעשיגָאלָאָאז
שפּיל סללַאב טנעמעלע אָנליין
סללַאב טנעמעלע
שפּיל Kumba Kool אָנליין
Kumba Kool
שפּיל City Dunk אָנליין
City Dunk
שפּיל שַאר םערוט אָנליין
שַאר םערוט
שפּיל טענַאלּפ יד ןצישַאב אָנליין
טענַאלּפ יד ןצישַאב
שפּיל Time קקַאנס שינעעזרַאפ אָנליין
Time קקַאנס שינעעזרַאפ
שפּיל ַאינַאמַאנַאנַאב אָנליין
ַאינַאמַאנַאנַאב
שפּיל Freak ןקעטש אָנליין
Freak ןקעטש
שפּיל of Love בעוו אָנליין
of Love בעוו
שפּיל ךיז נקוטרעטנו יגָאד אָנליין
ךיז נקוטרעטנו יגָאד
שפּיל עסימ 3 אָנליין
עסימ 3
שפּיל ללַאבניּפ ןטרָאג רעשיגָאלָאָאז אָנליין
ללַאבניּפ ןטרָאג רעשיגָאלָאָאז
שפּיל ד 3 גניקרַאּפ סובָאטיו אָנליין
ד 3 גניקרַאּפ סובָאטיו
שפּיל ד 3 גניקרַאּפ סובָאטיו אָנליין
ד 3 גניקרַאּפ סובָאטיו
שפּיל Race Right אָנליין
Race Right
שפּיל סרעשטרַא רעפרוס אָנליין
סרעשטרַא רעפרוס
שפּיל סעווַאק עגושמ אָנליין
סעווַאק עגושמ
שפּיל  אָנליין
שפּיל 3D Basketball אָנליין
3D Basketball
שפּיל יקַאכ טפול ד 3 אָנליין
יקַאכ טפול ד 3
שפּיל שַאר ידרעב אָנליין
שַאר ידרעב
שפּיל רעזיריּפמַאוו אָנליין
רעזיריּפמַאוו
שפּיל אָנליין
שפּיל Flight ןוטרַאק אָנליין
Flight ןוטרַאק
שפּיל קָאז ןיימ ןסע סעיבמָאז אָנליין
קָאז ןיימ ןסע סעיבמָאז
שפּיל 2018 ּפַאק טלעוו קיק ַיירֿפ ד 3 אָנליין
2018 ּפַאק טלעוו קיק ַיירֿפ ד 3
שפּיל סקַאלב רילָאק אָנליין
סקַאלב רילָאק
שפּיל 3 ןַאשימ עיבמָאז אָנליין
3 ןַאשימ עיבמָאז
שפּיל Color Blocks אָנליין
Color Blocks
שפּיל Bouncing Balls אָנליין
Bouncing Balls
שפּיל 2 קירטש יד טינשכרוד אָנליין
2 קירטש יד טינשכרוד
שפּיל סקירב עלגנושזד אָנליין
סקירב עלגנושזד
שפּיל 2 ןבעל ץרוק אָנליין
2 ןבעל ץרוק
שפּיל קַאטַא רעּפיינס אָנליין
קַאטַא רעּפיינס
שפּיל ןוָאלק סק אָנליין
ןוָאלק סק
שפּיל 4 ןַאשימ עיבמָאז אָנליין
4 ןַאשימ עיבמָאז
שפּיל גנוריסַאּפ ןָאעגנוד רַאק ץי ןישַאמ אָנליין
גנוריסַאּפ ןָאעגנוד רַאק ץי ןישַאמ
שפּיל טַאק ןעוועטַאר אָנליין
טַאק ןעוועטַאר
שפּיל טלעוו לַאוויוורוס קיסַארושזד זרָאסַאנייד אָנליין
טלעוו לַאוויוורוס קיסַארושזד זרָאסַאנייד
שפּיל ןיילנָא ןפיול רעקרַאפ אָנליין
ןיילנָא ןפיול רעקרַאפ
שפּיל אָנליין
שפּיל רעווערָאפ ללַאב טיור אָנליין
רעווערָאפ ללַאב טיור
שפּיל ןרעטש לָאבשיוק אָנליין
ןרעטש לָאבשיוק
שפּיל ללַאב גנורּפשּפָא טיור :ערוטנעוודַא דלעה ללַאב אָנליין
ללַאב גנורּפשּפָא טיור :ערוטנעוודַא דלעה ללַאב
שפּיל  אָנליין
שפּיל ךַארק ןאעקא אָנליין
ךַארק ןאעקא
שפּיל 6 ןַאמרעבמָאב אָנליין
6 ןַאמרעבמָאב
שפּיל ַאנערַא קַאערבטוָא עיבמָאז אָנליין
ַאנערַא קַאערבטוָא עיבמָאז
שפּיל ןַאר ןעּפ אָנליין
ןַאר ןעּפ
שפּיל ללַאב רעגיד אָנליין
ללַאב רעגיד
שפּיל ןַאר רעטסמַאה זיר אָנליין
ןַאר רעטסמַאה זיר
שפּיל קווַאהַאמָאט גניקיוו אָנליין
קווַאהַאמָאט גניקיוו
שפּיל דלעה למיה אָנליין
דלעה למיה
שפּיל דנַאל רַאפעג אָנליין
דנַאל רַאפעג
שפּיל רילָאק קירב אָנליין
רילָאק קירב
שפּיל ססענטעעווס עטַאמרָאוו אָנליין
ססענטעעווס עטַאמרָאוו
שפּיל ןוָארד רבדמ אָנליין
ןוָארד רבדמ
שפּיל עּפַאקסע טייקכעלרע אָנליין
עּפַאקסע טייקכעלרע
שפּיל ויקסער טלעוו 10 ןב אָנליין
ויקסער טלעוו 10 ןב
שפּיל טוָאעּפיוו זָאלב אָנליין
טוָאעּפיוו זָאלב
שפּיל ןגיילנָא קור אָנליין
ןגיילנָא קור
שפּיל שַאר שינעעזרַאפ אָנליין
שַאר שינעעזרַאפ
שפּיל עגעיס עיבמָאז סנעפיד םולב ליּפש אָנליין
עגעיס עיבמָאז סנעפיד םולב ליּפש
שפּיל רעלליק רָאטסָאּפמי אָנליין
רעלליק רָאטסָאּפמי
שפּיל סקַאלב ןרעטשעצ אָנליין
סקַאלב ןרעטשעצ
שפּיל סרעטָאָאש זָאלב טכורפ אָנליין
סרעטָאָאש זָאלב טכורפ
שפּיל טסנוק גנינרוטדָאָאוו אָנליין
טסנוק גנינרוטדָאָאוו
שפּיל סעלבבוב טסכעה אָנליין
סעלבבוב טסכעה
שפּיל טפירד עיבמָאז אָנליין
טפירד עיבמָאז
שפּיל טיפ סרעדיר אָנליין
טיפ סרעדיר
שפּיל ּפָאּפ סעשָאקָאק אָנליין
ּפָאּפ סעשָאקָאק
שפּיל רעשטרַא ןיילק אָנליין
רעשטרַא ןיילק
שפּיל םַאטש רעדַאל אָנליין
םַאטש רעדַאל
שפּיל RacerKing אָנליין
RacerKing
שפּיל קוק גניזיימַא אָנליין
קוק גניזיימַא
שפּיל גנירפש סַאלק אָנליין
גנירפש סַאלק
שפּיל עקַאטַא ַאגַאלַאג אָנליין
עקַאטַא ַאגַאלַאג
שפּיל שַאמס זדנוא ןשיווצ אָנליין
שַאמס זדנוא ןשיווצ
שפּיל ָאד ןעיצ אָנליין
ָאד ןעיצ
שפּיל 2 ילפ ריּפַאּפ אָנליין
2 ילפ ריּפַאּפ
שפּיל ּפַאלק שינעעזרַאפ אָנליין
ּפַאלק שינעעזרַאפ
שפּיל ד 3 םַאטש ןעיצ אָנליין
ד 3 םַאטש ןעיצ
שפּיל ד 3 סּפַאק ס לאז אָנליין
ד 3 סּפַאק ס לאז
שפּיל רוָאקרַאּפ למיה אָנליין
רוָאקרַאּפ למיה
שפּיל קַאטַא םס אָנליין
קַאטַא םס
שפּיל עביל ןופ גניר אָנליין
עביל ןופ גניר
שפּיל 2 רעוויפ גנירפש קינָאס אָנליין
2 רעוויפ גנירפש קינָאס
שפּיל ןָאעגנוד ןסיגפיונוצ אָנליין
ןָאעגנוד ןסיגפיונוצ
שפּיל רעּפיינס סעסרָאפ עלעיצעּפס אָנליין
רעּפיינס סעסרָאפ עלעיצעּפס
שפּיל ד 3 רעטנוה ָאניד ליּפש אָנליין
ד 3 רעטנוה ָאניד ליּפש
שפּיל ייסָאש רעוויירד רַאק אָנליין
ייסָאש רעוויירד רַאק
שפּיל !קיק עגושמ אָנליין
!קיק עגושמ
שפּיל רעּפמַאשזד זדנוא ןשיווצ אָנליין
רעּפמַאשזד זדנוא ןשיווצ
שפּיל למעז שילַאריּפס אָנליין
למעז שילַאריּפס
שפּיל ןשטעווק ןוא קיסַאּפ אָנליין
ןשטעווק ןוא קיסַאּפ
שפּיל רעשטרַא אָנליין
רעשטרַא
שפּיל ןיילנָא סנעפיד סָאלש אָנליין
ןיילנָא סנעפיד סָאלש
שפּיל ןיילנָא ד 3 םַאטש ןו אָנליין
ןיילנָא ד 3 םַאטש ןו
שפּיל .עסַארנופ io אָנליין
.עסַארנופ io
שפּיל סללַאב קידייל אָנליין
סללַאב קידייל
שפּיל וויירד לטינ אָנליין
וויירד לטינ
שפּיל לַאפ קנוד אָנליין
לַאפ קנוד
שפּיל אָנליין
שפּיל ריר ץיּפש ףיוא ןעמוקַאב אָנליין
ריר ץיּפש ףיוא ןעמוקַאב
שפּיל דרַאג עטצעל עיבמָאז אָנליין
דרַאג עטצעל עיבמָאז
שפּיל רעדנעפעד סיעפס אָנליין
רעדנעפעד סיעפס
שפּיל עמילס לעסקיּפ אָנליין
עמילס לעסקיּפ
שפּיל .לָאבטופ io אָנליין
.לָאבטופ io
שפּיל אָנליין
שפּיל אָנליין
שפּיל רעשטַאק שינעעזרַאפ אָנליין
רעשטַאק שינעעזרַאפ
שפּיל שַאר טקנוּפ אָנליין
שַאר טקנוּפ
שפּיל יטיס לסָאּפ אָנליין
יטיס לסָאּפ
שפּיל סרעטָאָאש דעקקָאלבנו אָנליין
סרעטָאָאש דעקקָאלבנו
שפּיל יקַאכ ענעשעק אָנליין
יקַאכ ענעשעק
שפּיל שַאלפ יּפּפילפ אָנליין
שַאלפ יּפּפילפ
שפּיל ןברַאטש רעדָא ןעיירד אָנליין
ןברַאטש רעדָא ןעיירד
שפּיל סַאלג גניליימס אָנליין
סַאלג גניליימס
שפּיל געוו קַאט קַאט אָנליין
געוו קַאט קַאט
שפּיל סרעטסנָאמ סיז אָנליין
סרעטסנָאמ סיז
שפּיל ד 3 קקיקעערפ סַאג אָנליין
ד 3 קקיקעערפ סַאג
שפּיל םעלק עקליּפ סַאג אָנליין
םעלק עקליּפ סַאג
שפּיל רונש טרָא אָנליין
רונש טרָא
שפּיל ןפיולטנַא גנַאלש אָנליין
ןפיולטנַא גנַאלש
שפּיל עביל גַאּפ אָנליין
עביל גַאּפ
שפּיל Pomme pomme אָנליין
Pomme pomme
שפּיל ןטייט ןסיגפיונוצ אָנליין
ןטייט ןסיגפיונוצ
שפּיל סקירט דרַאילליב ַאיפַאמ אָנליין
סקירט דרַאילליב ַאיפַאמ
שפּיל וָאשזד עּפיי יּפמַאשזד אָנליין
וָאשזד עּפיי יּפמַאשזד
שפּיל ףַא נייג ףלָאג אָנליין
ףַא נייג ףלָאג
שפּיל .ַיירעשיפ io אָנליין
.ַיירעשיפ io
שפּיל רעפרוס ןוד אָנליין
רעפרוס ןוד
שפּיל רוַאסָאטַאנוָאד אָנליין
רוַאסָאטַאנוָאד
שפּיל ןראה שַאד אָנליין
ןראה שַאד
מאַסע שפּיל
בקיעס איז אַ גרויס און טשיקאַווע זאַמלונג מיט גאַנץ אַ פאַרשיידנקייַט פון סאַבדזשעקץ, וואָס וועט העלפן איר לערנען ווי צו פאָקוס און פּרובירן דיין האַנט אין אָבסערוואַציע.און אין די קאָמיסיע פון ​​פארשידענע מאַנוווערז אין דער שפּיל.פלאַש בקיעס גאַמעס טאַקע יקסייטינג.איר קענען לויפן די אַפּלאַקיישאַן פֿאַר זיך בליץ שיסערייַ, ווען איר האָבן צו טאָן די מאַקסימום בקיעס און פיייקייַט צו פירן די שליסלען אויף די קלאַוויאַטור אָדער די מויז לויפֿער.בקיעס דערלאנגט ווי דיין באַליבט אותיות, און מיט די לעפיערעך פּשוט פּלאַנעווען שורות, ווען צו מאַך, אָדער נאָר אַ שלאַנג דיוואַוערינג אַלץ אין זייַן דרך, ערנינג פונקטן.בקיעס און אַרייַנציען די אַקיומיאַליישאַן פון ווייזט, אַלאַוינג איר צו געווינען ראַנגקינג אין די סטאַנדינגז.בקיעס גאַמעס איר קענען שפּילן אין קיין צייַט.איר פשוט קלייַבן וואָס איר ווי די רובֿ אויף דער געשיכטע און דעם שפּיל קענען שפּילן בקיעס שפּילערייַ.דערצו, בקיעס גאַמעס אויף אונדזער בלאַט זענען פֿרייַ.פֿאַר דיין פאַרגעניגן איר קענען אָנהייבן פּלייינג מאַשין פּאַרקינג ווען איר דאַרפֿן זייער קערפאַלי און אַקיעראַטלי שעפּן די מאַשין צו אים ווי בעסטער ווי מעגלעך צו פּאַרק, ווייַזונג די וואונדער פון זייַן אַדמיניסטראַציע.דאס קען זייַן גאַנץ אַנדערש טשיקאַווע מאַזעס וואָס קענען נאָר נעמען קלוג און פאָוקיסט מענטשן.ברייקאַוט אויך קענען זייַן בעשאָלעם אַטריביאַטאַד צו גאַמעס אויף פלינקייַט.איר פּרובירן צו האַלטן דיין פּילקע אין שפּילן און שלאָגן אים מיט פאַרשטעלונג.סייַ ווי סייַ, בקיעס גאַמעס ברענגען איר אַ נאָוטאַבאַל זיג, וואָס וואָלט שנייַדן די אַקיומיאַלייטיד פונקטן.בקיעס גאַמעס פֿאַר גערלז זענען אויך זייער טשיקאַווע.עס קען זייַן אַ פאַסאַנייטינג דזשאַמפּינג אָדער לויפן.קערפאַלי לייענען אַלע רעפּריזענטיד אין אונדזער גאַמעס און פּרובירן צו פּרובירן זייער סקילז אין אַלע שפּילערייַ.איר וועט באַקומען אַ אַנפּרעסידענטיד positive ימאָושאַנז טשיקאַווע מעשיות און קענען זייַן שטאָלץ פון זייער דערגרייכונגען.עלטערן זענען צופרידן צו לאָזן זייערע קינדער שפּילן אין זייער פֿרייַ צייַט אין די בקיעס גאַמעס, ווייַל זיי פֿאַרשטיין אַז די גאַמעס לאָזן דעם קינד צו פּרובירן דיין אַבילאַטיז, איר קענען פאָקוס און שייַנען.בקיעס אויך מיינען פאַרמעסט, וואָס זאל נעמען אָרט אין גוט פירמע, און איר קענען שפּילן איינער נאָך דעם אנדערן.א ספּעציעל מייַכל פֿאַר רובֿ קליין ברענגען בקיעס גאַמעס מיט זייף באַבאַלז, וואָס איר קענען לויפן אָנליין.דער קינד וועט זייַן טשיקאַווע צו וואַך, און פֿאַר אַדאַלץ, איידער די זייער אָנהייב צו קעמפן.דורך זייַן בייַשפּיל, איר קענען ווייַזן אים ווי וויכטיק עס איז צו גלויבן אין נצחון און זייַן קאָפּ און פּערסאַוויראַנס.נאָך אַלע, נישט אַלע פון ​​זיי קענען באַקומען עס רעכט, נאָר געדולד און טריינינג פּראָצעס וועט לאָזן איר צו פילן גאָר זיכער אויף די פעלד.נו, און די שטיצן פון ליב געהאט אָנעס אין דעם געשעפט קענען זייַן זייער נוצלעך.אלא זען וואָס טשיקאַווע בקיעס גאַמעס אָנליין פֿאַר פֿרייַ, מיר פּיקט זיך פֿאַר איר און בעשאָלעם לויפן דיין באַליבט שפּיל צו שטענדיק זייַן אַ געווינער אין עס.געפיל גוט בקיעס גאַמעס פֿאַר פֿרייַ וועט געבן איר און אייער פריינט זענען געראַנטיד!