קאָסמאָס
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
אָנליין גאַמעס
שיסערייַ פֿאַר יינגלעך
קאַמף
בראַוזער סטראַטעגיעס
וווינושקי
געפֿינען די זאכן
שוטערז
שטאָט
די בעסטער נייַ שפּיץ

גאַמעס פֿאַר יינגלעך

שפּיל ןייד טלעוו ירעשטרַא אָנליין
ןייד טלעוו ירעשטרַא
שפּיל Highway Rider Extreme אָנליין
Highway Rider Extreme
שפּיל סקַארט שינעעזרַאפ גניסַאר אָנליין
סקַארט שינעעזרַאפ גניסַאר
שפּיל סלַאירט קַארט אָנליין
סלַאירט קַארט
שפּיל םָאט רעניימ דלָאג אָנליין
םָאט רעניימ דלָאג
שפּיל 3D Bowling אָנליין
3D Bowling
שפּיל ָאקנישט סיֿפ אָנליין
ָאקנישט סיֿפ
שפּיל 2 ּפַאק זדַאעה לָאבטופ אָנליין
2 ּפַאק זדַאעה לָאבטופ
שפּיל ףָארטש ּפַאק טלעוו אָנליין
ףָארטש ּפַאק טלעוו
שפּיל טוסרעּפ סַאג אָנליין
טוסרעּפ סַאג
שפּיל ּפמַאשט רעּפיקלוָאג אָנליין
ּפמַאשט רעּפיקלוָאג
שפּיל דליש & לסילש אָנליין
דליש & לסילש
שפּיל רעסייר גַאט אָנליין
רעסייר גַאט
שפּיל סעָארעה טָאליּפ אָנליין
סעָארעה טָאליּפ
שפּיל קיסַאלק קיק ַיירֿפ אָנליין
קיסַאלק קיק ַיירֿפ
שפּיל זייא ימירק אָנליין
זייא ימירק
שפּיל Flight ןיילּפ ריּפַאּפ אָנליין
Flight ןיילּפ ריּפַאּפ
שפּיל Kumba Kool אָנליין
Kumba Kool
שפּיל City Dunk אָנליין
City Dunk
שפּיל ךיז נקוטרעטנו יגָאד אָנליין
ךיז נקוטרעטנו יגָאד
שפּיל ד 3 גניקרַאּפ סובָאטיו אָנליין
ד 3 גניקרַאּפ סובָאטיו
שפּיל ירופ ָאטָאמ אָנליין
ירופ ָאטָאמ
שפּיל DRIFT גניסַאר ּפַאק אָנליין
DRIFT גניסַאר ּפַאק
שפּיל Race Right אָנליין
Race Right
שפּיל סרעשטרַא רעפרוס אָנליין
סרעשטרַא רעפרוס
שפּיל ַאינַאמ לַאזטרָאּפס אָנליין
ַאינַאמ לַאזטרָאּפס
שפּיל טיינ ןעשזדנָאלב אָנליין
טיינ ןעשזדנָאלב
שפּיל 3D Basketball אָנליין
3D Basketball
שפּיל טירטס רעקייב אָנליין
טירטס רעקייב
שפּיל יקַאכ טפול ד 3 אָנליין
יקַאכ טפול ד 3
שפּיל אָנליין
שפּיל Flight ןוטרַאק אָנליין
Flight ןוטרַאק
שפּיל סדַאעה רעקַאס אָנליין
סדַאעה רעקַאס
שפּיל ירופ & רעייפ ןָאקַארד אָנליין
ירופ & רעייפ ןָאקַארד
שפּיל קָאז ןיימ ןסע סעיבמָאז אָנליין
קָאז ןיימ ןסע סעיבמָאז
שפּיל 2018 ּפַאק טלעוו קיק ַיירֿפ ד 3 אָנליין
2018 ּפַאק טלעוו קיק ַיירֿפ ד 3
שפּיל גניסַאר ןישַאמ טלָאפסַא םערטסקע אָנליין
גניסַאר ןישַאמ טלָאפסַא םערטסקע
שפּיל 3 ןַאשימ עיבמָאז אָנליין
3 ןַאשימ עיבמָאז
שפּיל רָאטַאלומיס המחלמ קנַאט אָנליין
רָאטַאלומיס המחלמ קנַאט
שפּיל ץנוק טָאטש טסנוק אָנליין
ץנוק טָאטש טסנוק
שפּיל ד 3 טפירד רעטיילַאימיס קייב טרָאּפס אָנליין
ד 3 טפירד רעטיילַאימיס קייב טרָאּפס
שפּיל ד 3 גניוויירד ןישַאמ טפירד ץנַאטס שיטקַאפ אָנליין
ד 3 גניוויירד ןישַאמ טפירד ץנַאטס שיטקַאפ
שפּיל קַאטַא רעּפיינס אָנליין
קַאטַא רעּפיינס
שפּיל ןוָאלק סק אָנליין
ןוָאלק סק
שפּיל 4 ןַאשימ עיבמָאז אָנליין
4 ןַאשימ עיבמָאז
שפּיל גנוריסַאּפ רעטניוו :רַאק ץי ןישַאמ אָנליין
גנוריסַאּפ רעטניוו :רַאק ץי ןישַאמ
שפּיל גנוריסַאּפ ןָאעגנוד רַאק ץי ןישַאמ אָנליין
גנוריסַאּפ ןָאעגנוד רַאק ץי ןישַאמ
שפּיל דנַאל יקוּפס ם 3 סק ָאטָאמ אָנליין
דנַאל יקוּפס ם 3 סק ָאטָאמ
שפּיל ןפורסיורַא קַארט עגושעמ אָנליין
ןפורסיורַא קַארט עגושעמ
שפּיל סקרָא ןופ שַאלק אָנליין
סקרָא ןופ שַאלק
שפּיל 18 קָארט טסַאל אָנליין
18 קָארט טסַאל
שפּיל טלעוו לַאוויוורוס קיסַארושזד זרָאסַאנייד אָנליין
טלעוו לַאוויוורוס קיסַארושזד זרָאסַאנייד
שפּיל ןיילנָא ןפיול רעקרַאפ אָנליין
ןיילנָא ןפיול רעקרַאפ
שפּיל אָנליין
שפּיל ןרעטש לָאבשיוק אָנליין
ןרעטש לָאבשיוק
שפּיל ערוטנעוודַא שדקמה :5 רעבַאר יד בָאב אָנליין
ערוטנעוודַא שדקמה :5 רעבַאר יד בָאב
שפּיל רעטייפ ָאניד רעבי אָנליין
רעטייפ ָאניד רעבי
שפּיל  אָנליין
שפּיל סלַאמינַא ןוא לַאטעמ אָנליין
סלַאמינַא ןוא לַאטעמ
שפּיל סרעטסנָאמ סוו סגניקיוו אָנליין
סרעטסנָאמ סוו סגניקיוו
שפּיל ַאנערַא קַאערבטוָא עיבמָאז אָנליין
ַאנערַא קַאערבטוָא עיבמָאז
שפּיל 2020 ירָאטקַאפ עקצַאצ טלַא ןיא טכענ ףניפ אָנליין
2020 ירָאטקַאפ עקצַאצ טלַא ןיא טכענ ףניפ
שפּיל קווַאהַאמָאט גניקיוו אָנליין
קווַאהַאמָאט גניקיוו
שפּיל דלעה למיה אָנליין
דלעה למיה
שפּיל געוו טויק אָנליין
געוו טויק
שפּיל טפירד עיבמָאז אָנליין
טפירד עיבמָאז
שפּיל טיפ סרעדיר אָנליין
טיפ סרעדיר
שפּיל רעשטרַא ןיילק אָנליין
רעשטרַא ןיילק
שפּיל RacerKing אָנליין
RacerKing
שפּיל עקַאטַא ַאגַאלַאג אָנליין
עקַאטַא ַאגַאלַאג
שפּיל ד 3 סּפַאק ס לאז אָנליין
ד 3 סּפַאק ס לאז
שפּיל ד 3 םַאטש גנַאג אָנליין
ד 3 םַאטש גנַאג
שפּיל ןָאעגנוד ןסיגפיונוצ אָנליין
ןָאעגנוד ןסיגפיונוצ
שפּיל רעּפיינס סעסרָאפ עלעיצעּפס אָנליין
רעּפיינס סעסרָאפ עלעיצעּפס
שפּיל ד 3 רעטנוה ָאניד ליּפש אָנליין
ד 3 רעטנוה ָאניד ליּפש
שפּיל ייסָאש רעוויירד רַאק אָנליין
ייסָאש רעוויירד רַאק
שפּיל !קיק עגושמ אָנליין
!קיק עגושמ
שפּיל רעשטרַא אָנליין
רעשטרַא
שפּיל ןיילנָא סנעפיד סָאלש אָנליין
ןיילנָא סנעפיד סָאלש
שפּיל .עסַארנופ io אָנליין
.עסַארנופ io
שפּיל וויירד לטינ אָנליין
וויירד לטינ
שפּיל אָנליין
שפּיל ריר ץיּפש ףיוא ןעמוקַאב אָנליין
ריר ץיּפש ףיוא ןעמוקַאב
שפּיל דרַאג עטצעל עיבמָאז אָנליין
דרַאג עטצעל עיבמָאז
שפּיל רעדנעפעד סיעפס אָנליין
רעדנעפעד סיעפס
שפּיל אָנליין
שפּיל טפירד ןישַאמ טרָאּפס אָנליין
טפירד ןישַאמ טרָאּפס
שפּיל סרעטָאָאש דעקקָאלבנו אָנליין
סרעטָאָאש דעקקָאלבנו
שפּיל ןברַאטש רעדָא ןעיירד אָנליין
ןברַאטש רעדָא ןעיירד
שפּיל ד 3 קקיקעערפ סַאג אָנליין
ד 3 קקיקעערפ סַאג
שפּיל םעלק עקליּפ סַאג אָנליין
םעלק עקליּפ סַאג
שפּיל ןטייט ןסיגפיונוצ אָנליין
ןטייט ןסיגפיונוצ
שפּיל גנוקידייטרַאפ סָאלש אָנליין
גנוקידייטרַאפ סָאלש
שפּיל Brazil 2014 ּפַאק אָנליין
Brazil 2014 ּפַאק
שפּיל קרַא'ד סיָאב אָנליין
קרַא'ד סיָאב
שפּיל סרעַיילּפ ייווצ זלַאטַאבינימ 12 אָנליין
סרעַיילּפ ייווצ זלַאטַאבינימ 12
שפּיל עגַאמ רמ אָנליין
עגַאמ רמ
שפּיל סרַאוו לַאוועידעמ לעוד ןקעטש אָנליין
סרַאוו לַאוועידעמ לעוד ןקעטש
שפּיל 2 לעוד רוכיש אָנליין
2 לעוד רוכיש
שפּיל גניקרַאּפ ןעיצ אָנליין
גניקרַאּפ ןעיצ
שפּיל סקנַאט ןַאמקקיטס אָנליין
סקנַאט ןַאמקקיטס
שפּיל ןָאיּפמַאשט ּפַאק רעשיעפארייא אָנליין
ןָאיּפמַאשט ּפַאק רעשיעפארייא
שפּיל סעלטטַאבינימ אָנליין
סעלטטַאבינימ
שפּיל רעדיר סעבריק אָנליין
רעדיר סעבריק
שפּיל סעסרָאפ ד 3 אָנליין
סעסרָאפ ד 3
שפּיל .רעה ַאלוקַארד אָנליין
.רעה ַאלוקַארד
שפּיל ליוק רעה אָנליין
ליוק רעה
שפּיל 2 גניסַאר קנוּפ ייווצ אָנליין
2 גניסַאר קנוּפ ייווצ
שפּיל גניסַאר קירטש אָנליין
גניסַאר קירטש
שפּיל םעהַיימ עיבמָאז אָנליין
םעהַיימ עיבמָאז
שפּיל 3 קַאינַאמ ָאטָאמ אָנליין
3 קַאינַאמ ָאטָאמ
שפּיל רעדרעמ עיבמָאז אָנליין
רעדרעמ עיבמָאז
שפּיל סנעפיד רעוַאט סרַאוו םיור שַאר עריּפמי אָנליין
סנעפיד רעוַאט סרַאוו םיור שַאר עריּפמי
שפּיל 2 סעיבמָאז שירַאנ אָנליין
2 סעיבמָאז שירַאנ
שפּיל ןיילנָא רעדוָאל קָארט אָנליין
ןיילנָא רעדוָאל קָארט
שפּיל טעקקָאר עגושמ אָנליין
טעקקָאר עגושמ
שפּיל דרע יד ןצישַאב אָנליין
דרע יד ןצישַאב
שפּיל סנעפיד סָאלש אָנליין
סנעפיד סָאלש
שפּיל רעדנַאמַאק דנַארג אָנליין
רעדנַאמַאק דנַארג
שפּיל רעטָאָאש ליוק אָנליין
רעטָאָאש ליוק
שפּיל ליּפש יד ןט 13 םעד קיטיירפ אָנליין
ליּפש יד ןט 13 םעד קיטיירפ
שפּיל רעדנעב ליוק אָנליין
רעדנעב ליוק
שפּיל דלעה טכַאלש אָנליין
דלעה טכַאלש
שפּיל םערוטש זלַאווייר אָנליין
םערוטש זלַאווייר
שפּיל גניסַאר ןייל לענש אָנליין
גניסַאר ןייל לענש
שפּיל ַיירעסיש שַאלפ רעּפיינס אָנליין
ַיירעסיש שַאלפ רעּפיינס
שפּיל רעטיילַאימיס יטיס קייב ַייצילָאּפ אָנליין
רעטיילַאימיס יטיס קייב ַייצילָאּפ
שפּיל .רד 4 גניקראפ אָנליין
.רד 4 גניקראפ
שפּיל זרעטייפ םערטסקע אָנליין
זרעטייפ םערטסקע
שפּיל 3 ןפורסיורַא ןישַאמ ץנוק אָנליין
3 ןפורסיורַא ןישַאמ ץנוק
שפּיל ןַאשיילַאימיס סובָאטיו שטוָאק רעווש אָנליין
ןַאשיילַאימיס סובָאטיו שטוָאק רעווש
שפּיל סרַאק ַייצילָאּפ ָאילושזד אָנליין
סרַאק ַייצילָאּפ ָאילושזד
שפּיל םַאטש טרַאק ינימ אָנליין
םַאטש טרַאק ינימ
שפּיל סללוקס ןופ שַאלק אָנליין
סללוקס ןופ שַאלק
שפּיל 3 ץנוק ןישַאמ טָאטש אָנליין
3 ץנוק ןישַאמ טָאטש
שפּיל Super Sniper! אָנליין
Super Sniper!
שפּיל ץנַאטס ןישַאמ טג יטיס םערטסקע אָנליין
ץנַאטס ןישַאמ טג יטיס םערטסקע
שפּיל 2020 עּפַאקסע עמרוט אָנליין
2020 עּפַאקסע עמרוט
שפּיל טרַאק ןּפעלש אָנליין
טרַאק ןּפעלש
שפּיל גניסַאר ָארודנע קייב ץומש אָנליין
גניסַאר ָארודנע קייב ץומש
שפּיל רעטיילַאימיס קַארט רעטרָאּפסנַארט רעקנַאט ליָא אָנליין
רעטיילַאימיס קַארט רעטרָאּפסנַארט רעקנַאט ליָא
שפּיל 2020 גניקרַאּפ ןישַאמ שיטקַאפ אָנליין
2020 גניקרַאּפ ןישַאמ שיטקַאפ
שפּיל Archer Warrior אָנליין
Archer Warrior
שפּיל ססענדַאמ עסַאמ אָנליין
ססענדַאמ עסַאמ
שפּיל ערוטנעוודַא ןטָאש ןַאר ןַאמקקיטס אָנליין
ערוטנעוודַא ןטָאש ןַאר ןַאמקקיטס
שפּיל ןעיירד שַאלפ ירעשטרַא אָנליין
ןעיירד שַאלפ ירעשטרַא
שפּיל 2020 לָאבטופ אָנליין
2020 לָאבטופ
שפּיל רעפיול לעטסאק אָנליין
רעפיול לעטסאק
שפּיל רעטָאָאש קנַאט אָנליין
רעטָאָאש קנַאט
שפּיל ערוטנעוודַא ילעה אָנליין
ערוטנעוודַא ילעה
שפּיל רעטנוה יטיס ראה רעּפיינס אָנליין
רעטנוה יטיס ראה רעּפיינס
שפּיל 2020 ליּפש רָאטַאלומיס גנימרַאפ אָנליין
2020 ליּפש רָאטַאלומיס גנימרַאפ
שפּיל רעטנוה ףלאוו רעּפיינס אָנליין
רעטנוה ףלאוו רעּפיינס
שפּיל יינרוָאשזד ילפ אָנליין
יינרוָאשזד ילפ
שפּיל רעטיילַאימיס רעוויירד ּפַאק ַייצילָאּפ אָנליין
רעטיילַאימיס רעוויירד ּפַאק ַייצילָאּפ
שפּיל ןרָאצ רענלעז אָנליין
ןרָאצ רענלעז
שפּיל גניקרַאּפ קייב רד אָנליין
גניקרַאּפ קייב רד
שפּיל זלַאווייר גניסַאר ןּפעלש אָנליין
זלַאווייר גניסַאר ןּפעלש
שפּיל קַארט ןריפרעבירַא לַאמינַא םרַאפ אָנליין
קַארט ןריפרעבירַא לַאמינַא םרַאפ
שפּיל ץנַאטס יברעד קייב דַאווק אָנליין
ץנַאטס יברעד קייב דַאווק

ניו אָנליין גאַמעס

שפּיל דיּפס ןֿפרַאד אָנליין
דיּפס ןֿפרַאד
שפּיל לָאבשיוק סונסָאקָאק אָנליין
לָאבשיוק סונסָאקָאק
שפּיל רעקרַאפ גנייונַא לסיב ַא אָנליין
רעקרַאפ גנייונַא לסיב ַא
שפּיל רעסייר ןכירק געוו אָנליין
רעסייר ןכירק געוו
שפּיל טסעוורַאה עריווַייה :זנירג יטיס סיורג אָנליין
טסעוורַאה עריווַייה :זנירג יטיס סיורג
שפּיל טָאש סקיב אָנליין
טָאש סקיב
שפּיל ענָאז סקנַאט אָנליין
ענָאז סקנַאט
שפּיל רעשטרַא ליק אָנליין
רעשטרַא ליק
שפּיל ףמַאק ןוא ןסיגפיונוצ זרָאסַאנייד אָנליין
ףמַאק ןוא ןסיגפיונוצ זרָאסַאנייד
שפּיל טכַאלש רעדנַאמַאק ןסיגפיונוצ אָנליין
טכַאלש רעדנַאמַאק ןסיגפיונוצ
שפּיל .רעסקָאב io אָנליין
.רעסקָאב io
שפּיל רעקייב טרעווַאשזרַאפ אָנליין
רעקייב טרעווַאשזרַאפ
שפּיל יגווו יגוה סוו ָאירַאמ אָנליין
יגווו יגוה סוו ָאירַאמ
שפּיל ד 3 רעטַאקדָאָאוו אָנליין
ד 3 רעטַאקדָאָאוו
שפּיל רעּפיר זָארג אָנליין
רעּפיר זָארג
שפּיל עיצנאטס סָאב אָנליין
עיצנאטס סָאב
גאַמעס פֿאַר יינגלעך אָנליין פאָרשלאָגן אַ ריזיק פאַרשיידנקייַט פון ווירטואַל פאַרווייַלונג.דעם פּאַסירונג גאַמעס, אין וואָס איר ווילן צו קאָנטראָלירן די הויפּט כאַראַקטער, צו העלפן אים ויסמייַדן געפערלעך טראַפּס, און צו קעמפן מיט אַגרעסיוו שונאים, קלייַבן ווערטפול באָנוסעס, דיסטרויינג די הויפּט באַלעבאָס פון די קייַלעכיק.דער העלד פון דעם שפּיל קענען זייַן ינווינסאַבאַל ריטער, אַ פּלאַץ וועלדערער, ​​די לעדזשאַנדערי סופּערכיראָו.איר קענען אויך שפּילן אין אַלע מינים פון אַרקייד שפּילערייַ, וואָס זאָל העלפן דער העלד באַקומען צו דער אַרויסגאַנג פון די מדרגה.דאס זאל דאַרפן צו סאָלווע טשאַלאַנדזשינג פּאַזאַלז, קלייַבן ינדזשיניאַס מעטשאַניקאַל פּלאַן, שפּרינגען איבער דעדלי ספּייקס, דרייען אַ געפערלעך קעגנער.אַזאַ גאַמעס קענען ווערן געהאלטן אין די טיפענישן פון דער מצרי פּיראַמידס, מידייוואַל קאַסאַלז, אין אַנריליסטיק פאַנטאַזיע וועלטן.גאַמעס פֿאַר יינגלעך פאָרשלאָגן צו פּרובירן זייַן האַנט אין די קוועסץ.אין די ווירטואַל וועלט צו קוקן פֿאַר נוצלעך זאכן און פּרובירן צו ניצן זיי צו דערגרייכן די צילן פון די שפּיל.אָפֿט, דאס דאַרפֿן צו קוקן גוט, קוק ממש אין יעדער לאָך.פילע קוועסץ זענען קאַנסיסטאַנטלי אין פאַרשידענע ערטער, און יעדער דאַרף צו זייַן סאַלווד עטלעכע פון ​​זייַן טאַסקס.עס זענען אַזוי פילע גאַמעס, שוטערז, וואס וועט ליבע די יינגלעך.ווי אַ הערשן, זיי לויפֿער אקטן ווי די ראיה, און די לינקס מויז קנעפּל - צינגל.איר קענען דרייען די בוגימאַן זאַמבי פייַנט זעלנער, באַנדאַץ און טערעראַסץ.זייער טשיקאַווע, ווען אין די שפּיל צו קאָנטראָלירן די בייטל מיליטעריש עקוויפּמענט אַזאַ ווי טאַנגקס, ערקראַפט, צו אַרייַן די טעריטאָריע פון ​​שונאים און דרייען בייַ זיי פון די ינפאַנאַט פאַרשיידנקייַט פון וועפּאַנז.א אמת וואָריער פון די שפּיל פאַקט וועט זייַן נוצלעך צו פּרובירן זיך ווי אַ קאַמאַנדער אין ראשי און נעמען קאָנטראָל פון זייער גאנצע אַרמיי, אָדער אַפֿילו אַן אימפעריע.דעם סטראַטעגיע וועט העלפן די שפּיל.זייער געשיכטע הייבט מיט די קאַנסטראַקשאַן פון די הויפּט בנינים, די אַנטוויקלונג פון קראַפס.ווען אַן אַרמיי איז געבויט, עס קענען זייַן דירעקטעד בייַ די פייַנט לאַנד אָדער צו נוצן צו באַשיצן זייער טעראַטאָריז.עס ס פייַן אַז עס איז פאַרווייַלונג אָן אָנפאַל און פייטינג.איר קענען, פֿאַר בייַשפּיל, וואַקסן דיין געשעפט, אָדער צו צולייגן אַ פאַרם.פֿאַר די דורכפאָר פון פילע גאַמעס דאַרפֿן זייַן קלוג און פלעקסאַבאַל טראכטן, און נישט דעקסטעריטי פון קליקינג די קנעפּל.כאָטש גוט גאַווערנאַנס העלד אויך נוצלעך - אין פילע ראַסעס בייַ הויך גיכקייַט צו צעטל פאַרגאַנגענהייַט קאָנקורענט מאשינען, און עס אַלע דעפּענדס אויף דעם בטחון און גיכקייַט פון אָפּרוף פון די שפּילער.גאַמעס פֿאַר יינגלעך זענען בנימצא אין דעם אָפּטיילונג פון דער פּלאַץ.דאָ, עס איז שפּאַס פֿאַר קידס, וואס קענען פירן קאַרטון העלדן אין זייער פאַביאַלאַס אַלוועלט, און פֿאַר סיזאַנד גיימערז אַז עפענען לימאַטלאַס אַפּערטונאַטיז צו פֿאַרבעסערן זייער גיימינג סקילז.