קלייד
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע
שעף
סאַראַ ס קוקינג קלאַס
די בעסטער נייַ שפּיץ

גאַמעס פֿאַר מיידלעך

שפּיל שטנַאר ץנַארַאמ אָנליין
שטנַאר ץנַארַאמ
שפּיל סלעוועשזד קיגַאמ אָנליין
סלעוועשזד קיגַאמ
שפּיל רעק עלעטניה טויק אָנליין
רעק עלעטניה טויק
שפּיל רעק יטיק טויק אָנליין
רעק יטיק טויק
שפּיל רעווָאעקַאמ ַאסלע אָנליין
רעווָאעקַאמ ַאסלע
שפּיל זייא ימירק אָנליין
זייא ימירק
שפּיל אָנליין
שפּיל Nina Detective אָנליין
Nina Detective
שפּיל רעק ןרָאהניי טויק אָנליין
רעק ןרָאהניי טויק
שפּיל גניקוק ףיילַאער עציּפ אָנליין
גניקוק ףיילַאער עציּפ
שפּיל ַאינַאמ לַאזטרָאּפס אָנליין
ַאינַאמ לַאזטרָאּפס
שפּיל Wifi עביל ןיא אָנליין
Wifi עביל ןיא
שפּיל זיווק ערעירַאק ןיימ אָנליין
זיווק ערעירַאק ןיימ
שפּיל null רעווָאעקַאמ ַאסלע & אננא אָנליין
null רעווָאעקַאמ ַאסלע & אננא
שפּיל ינַאב לזמ אָנליין
ינַאב לזמ
שפּיל סלַאיננעללימ ןשַאררעבי לָאל אָנליין
סלַאיננעללימ ןשַאררעבי לָאל
שפּיל רעגיט עלַאטיריַאפ ןַיימ אָנליין
רעגיט עלַאטיריַאפ ןַיימ
שפּיל סקָאפ לזמ אָנליין
סקָאפ לזמ
שפּיל ןרעטש יילַאב ַאניט אָנליין
ןרעטש יילַאב ַאניט
שפּיל רעווָאעקַאמ אננא אָנליין
רעווָאעקַאמ אננא
שפּיל ןַאלּפ ןלעטשרַאֿפ ענעסַאכ ןיסעצנירּפ אָנליין
ןַאלּפ ןלעטשרַאֿפ ענעסַאכ ןיסעצנירּפ
שפּיל זדנערפ טימ ןָאישַאפ רעַיילּפיטלומ אָנליין
זדנערפ טימ ןָאישַאפ רעַיילּפיטלומ
שפּיל דנַאטשַאב ןיימ טוט דנערפיוב אָנליין
דנַאטשַאב ןיימ טוט דנערפיוב
שפּיל ץַאקרעכ שיטקַאפ ןרעדָאמ ס יסעשזד אָנליין
ץַאקרעכ שיטקַאפ ןרעדָאמ ס יסעשזד
שפּיל לטנַאמ-נגער ייד אָנליין
לטנַאמ-נגער ייד
שפּיל ןָאלַאס טייקנייש יביעב אָנליין
ןָאלַאס טייקנייש יביעב
שפּיל ד 3 ןָאלַאס לגָאנ אָנליין
ד 3 ןָאלַאס לגָאנ
שפּיל ּפָאש ןקַאב עקַאקטרָאש עקווַאקסורט אָנליין
ּפָאש ןקַאב עקַאקטרָאש עקווַאקסורט
שפּיל ירעווָאקער לַאטיּפסָאה יטיק אָנליין
ירעווָאקער לַאטיּפסָאה יטיק
שפּיל ץַאקרעכ שיטקַאפ סעסנירּפ זייא אָנליין
ץַאקרעכ שיטקַאפ סעסנירּפ זייא
שפּיל אָנליין
שפּיל טסנוק לגָאנ ןיסעצנירּפ אָנליין
טסנוק לגָאנ ןיסעצנירּפ
שפּיל ןָאלַאס רעכ רַאטסרעּפוס אָנליין
ןָאלַאס רעכ רַאטסרעּפוס
שפּיל ןָאלַאס רעכ ץַאק אָנליין
ןָאלַאס רעכ ץַאק
שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ סעלּפוָאק עמינַא אָנליין
ךיז ןלעטשרַאֿפ סעלּפוָאק עמינַא
שפּיל סעּפיסער גניקוק רעטסעב טלעוו אָנליין
סעּפיסער גניקוק רעטסעב טלעוו
שפּיל ּפוססערד טינש ליּפש אָנליין
ּפוססערד טינש ליּפש
שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ ייַאווַאק עמינַא אָנליין
ךיז ןלעטשרַאֿפ ייַאווַאק עמינַא
שפּיל ףיורַא סערד לריג רעבי אָנליין
ףיורַא סערד לריג רעבי
שפּיל רעקַאמ לקיטש גרַאווסיז אָנליין
רעקַאמ לקיטש גרַאווסיז
שפּיל תוישעמ םייטדעב אָנליין
תוישעמ םייטדעב
שפּיל ןָאישַאפ דנַאליינסיד אָנליין
ןָאישַאפ דנַאליינסיד
שפּיל זגנילּפמַאד לּפע אָנליין
זגנילּפמַאד לּפע
שפּיל ןַאשידַא םַארּפ :Fab וצ Nerd ןוֿפ אָנליין
ןַאשידַא םַארּפ :Fab וצ Nerd ןוֿפ
שפּיל קינקיּפ ַא נכַאמ החּפשמ לעזַאה יביעב אָנליין
קינקיּפ ַא נכַאמ החּפשמ לעזַאה יביעב
שפּיל ד 3 םַאשזד גניקרַאּפ אָנליין
ד 3 םַאשזד גניקרַאּפ
שפּיל רעק גיוא לעזַאה יביעב אָנליין
רעק גיוא לעזַאה יביעב
שפּיל לייטס גנילירפ 2020 אָנליין
לייטס גנילירפ 2020
שפּיל קיצכעז סיז אָנליין
קיצכעז סיז
שפּיל רעסנעולפני וצ סעסנירּפ ןופ אָנליין
רעסנעולפני וצ סעסנירּפ ןופ
שפּיל ַייצילָאּפ ןָאישַאפ ילע אָנליין
ַייצילָאּפ ןָאישַאפ ילע
שפּיל סלריג -E עיצַאמרָאפסנַארט אָנליין
סלריג -E עיצַאמרָאפסנַארט
שפּיל ייטראפ גניטייד אָנליין
ייטראפ גניטייד
שפּיל זיוה עקלַאיל סעסנירּפ זייא אָנליין
זיוה עקלַאיל סעסנירּפ זייא
שפּיל סעסנירּפ ןוָא ןייד טכַאמ אָנליין
סעסנירּפ ןוָא ןייד טכַאמ
שפּיל עמַארד ענעסַאכ ןיסעצנירּפ ליּפש ַיירֿפ ןיילנָא ליּפש אָנליין
עמַארד ענעסַאכ ןיסעצנירּפ ליּפש ַיירֿפ ןיילנָא ליּפש
שפּיל סַאטסינָאישַאפ עלוש וצ קירוצ אָנליין
סַאטסינָאישַאפ עלוש וצ קירוצ
שפּיל עטטענירַאמ רַאֿפ ןַאלּפ ּפיל טויק אָנליין
עטטענירַאמ רַאֿפ ןַאלּפ ּפיל טויק
שפּיל סעססיק סעניטנעלַאוו אָנליין
סעססיק סעניטנעלַאוו
שפּיל סַאּפש ןעשטטיק לעזַאה יביעב אָנליין
סַאּפש ןעשטטיק לעזַאה יביעב
שפּיל לעירַא רַאֿפ סעליטסריַאה רָאי וינ אָנליין
לעירַא רַאֿפ סעליטסריַאה רָאי וינ
שפּיל ייטראפ טנייּפ םינּפ אָנליין
ייטראפ טנייּפ םינּפ
שפּיל ןָאישַאפ לריג ָאקסוו אָנליין
ןָאישַאפ לריג ָאקסוו
שפּיל סרַאוו ַאיפַאמ אָנליין
סרַאוו ַאיפַאמ
שפּיל ףיורַא ןָאטנָא גערב אָנליין
ףיורַא ןָאטנָא גערב
שפּיל סרעקקָאר סוו סרעטסּפיה אָנליין
סרעקקָאר סוו סרעטסּפיה
שפּיל קעטָאקסיד רעטניוו זלַאד יביעב אָנליין
קעטָאקסיד רעטניוו זלַאד יביעב
שפּיל זיבייב טעזָאלק רַאֿפ ענעיגיה אָנליין
זיבייב טעזָאלק רַאֿפ ענעיגיה
שפּיל BTS עגַאטסקקַאב אָנליין
BTS עגַאטסקקַאב
שפּיל טינש רעטניוו לעזַאה יביעב אָנליין
טינש רעטניוו לעזַאה יביעב
שפּיל ןעעווָאללַאה רַאֿפ טיירג ןעמוקַאב אָנליין
ןעעווָאללַאה רַאֿפ טיירג ןעמוקַאב
שפּיל ףיורַא סערד ריּפמַאוו אָנליין
ףיורַא סערד ריּפמַאוו
שפּיל סנירּפ ַא וצ טַאהעג ענעסַאכ אָנליין
סנירּפ ַא וצ טַאהעג ענעסַאכ
שפּיל ןָאיטַארָאקעד רוקינַאמ אָנליין
ןָאיטַארָאקעד רוקינַאמ
שפּיל לקיטש ענעסַאכ ץנאג אָנליין
לקיטש ענעסַאכ ץנאג
שפּיל טייצ ַיירעמיווש לעזַאה יביעב אָנליין
טייצ ַיירעמיווש לעזַאה יביעב
שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ הּכלמ םַארּפ אָנליין
ךיז ןלעטשרַאֿפ הּכלמ םַארּפ
שפּיל גָאט סעניטנעלַאוו לעזַאה יביעב אָנליין
גָאט סעניטנעלַאוו לעזַאה יביעב
שפּיל גניטרילפ ַאנָאס עיסקיּפ אָנליין
גניטרילפ ַאנָאס עיסקיּפ
שפּיל ףיורַא סערד לריג עיטוק אָנליין
ףיורַא סערד לריג עיטוק
שפּיל ייטראפ רעטקָאדנייצ אָנליין
ייטראפ רעטקָאדנייצ
שפּיל סעליטסריַאה ןרָאהניי אָנליין
סעליטסריַאה ןרָאהניי
שפּיל סקיניפ עמַאלפ ןיסעצנירּפ אָנליין
סקיניפ עמַאלפ ןיסעצנירּפ
שפּיל סעססעסנירּפ רַאֿפ רעססערדריַאה הנותח אָנליין
סעססעסנירּפ רַאֿפ רעססערדריַאה הנותח
שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ הנותח אָנליין
ךיז ןלעטשרַאֿפ הנותח
שפּיל Ellie Twins טרובעג אָנליין
Ellie Twins טרובעג
שפּיל ןלעטשרַאֿפ ענעסַאכ עצראווש ןיסעצנירּפ אָנליין
ןלעטשרַאֿפ ענעסַאכ עצראווש ןיסעצנירּפ
שפּיל עיצַאקַאוו ייַאווַאה אָנליין
עיצַאקַאוו ייַאווַאה
שפּיל ףיורַא ןייר ָאדנָאק עירַאמ אָנליין
ףיורַא ןייר ָאדנָאק עירַאמ
שפּיל לָאמ יד ןכוזַאב אָנליין
לָאמ יד ןכוזַאב
שפּיל אָנליין
שפּיל אָנליין
שפּיל גניטרילפ ַאנָאס לדיימ - מַאי אָנליין
גניטרילפ ַאנָאס לדיימ - מַאי
שפּיל סעסנירּפ וקושזדַארַאה אָנליין
סעסנירּפ וקושזדַארַאה
שפּיל גנינילק זיוה עקלַאיל יביעב אָנליין
גנינילק זיוה עקלַאיל יביעב
שפּיל גניטסַאק טנַאה עלּפוָאק אָנליין
גניטסַאק טנַאה עלּפוָאק
שפּיל ייטראפ לטינ סַייוו אָנליין
ייטראפ לטינ סַייוו
שפּיל טסנוק ליינ טינש אָנליין
טסנוק ליינ טינש
שפּיל טינש רעטניוו סלריג אָנליין
טינש רעטניוו סלריג
שפּיל ןיסעצנירּפ רַאֿפ ןלעטשרַאֿפ אָנליין
ןיסעצנירּפ רַאֿפ ןלעטשרַאֿפ
שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ לטינ סלריגַאטסני אָנליין
ךיז ןלעטשרַאֿפ לטינ סלריגַאטסני
שפּיל רעטניוו סוָארָאמַאלג אָנליין
רעטניוו סוָארָאמַאלג
שפּיל ץיפטוַא טינש ךעלגניי אָנליין
ץיפטוַא טינש ךעלגניי
שפּיל ךיק ּפוז ןיסעצנירּפ אָנליין
ךיק ּפוז ןיסעצנירּפ
שפּיל לטינ החּפשמ לריג דיטַאד אָנליין
לטינ החּפשמ לריג דיטַאד
שפּיל ןעמַאזוצ קירוצ ַאנעלעס ןוא ןיטסַאשזד אָנליין
ןעמַאזוצ קירוצ ַאנעלעס ןוא ןיטסַאשזד
שפּיל גניטַאקס רעטניוו אָנליין
גניטַאקס רעטניוו
שפּיל לדיימ טכעלש סוו טוג אָנליין
לדיימ טכעלש סוו טוג
שפּיל טכַאלש טינש אָנליין
טכַאלש טינש
שפּיל ףיורַא קוק רעגנַאווש ספפב ימַאמ אָנליין
ףיורַא קוק רעגנַאווש ספפב ימַאמ
שפּיל רעווָאעקַאמ סליַאנ אָנליין
רעווָאעקַאמ סליַאנ
שפּיל טפַאשרעגנַאווש ס` לעזנוּפַאר אָנליין
טפַאשרעגנַאווש ס` לעזנוּפַאר
שפּיל רענייזיד סערד טמירַאב אָנליין
רענייזיד סערד טמירַאב
שפּיל  אָנליין
שפּיל רעקַאמ רַאטַאווַא סלריג ַאירטסעווקע אָנליין
רעקַאמ רַאטַאווַא סלריג ַאירטסעווקע
שפּיל  אָנליין
שפּיל סדיַארב ליַאטשיפ טויק אָנליין
סדיַארב ליַאטשיפ טויק
שפּיל  אָנליין
שפּיל טניירפ & ןיווק יילרַאה אָנליין
טניירפ & ןיווק יילרַאה
שפּיל עינָאמערעצ ענעסַאכ ךעלגינעק אָנליין
עינָאמערעצ ענעסַאכ ךעלגינעק
שפּיל גנינילק זיוה סלריג לָאָאשטסהגיה אָנליין
גנינילק זיוה סלריג לָאָאשטסהגיה
שפּיל דנַאטשַאב סעסנירּפ שיטָאזקע אָנליין
דנַאטשַאב סעסנירּפ שיטָאזקע
שפּיל סעיריַאפ עלַאטיריַאפ אָנליין
סעיריַאפ עלַאטיריַאפ
שפּיל  אָנליין
שפּיל  אָנליין
שפּיל לקיטש ןגיובנגער גניקוק ינָאּפ אָנליין
לקיטש ןגיובנגער גניקוק ינָאּפ
שפּיל סּפערּפ הנותח אָנליין
סּפערּפ הנותח
שפּיל גובידַאל סוו טענירַאמ אָנליין
גובידַאל סוו טענירַאמ
שפּיל  אָנליין
שפּיל סעליטסריַאה שטנעמ ןענערב אָנליין
סעליטסריַאה שטנעמ ןענערב
שפּיל גָאט דנילב ַארוַאלוקַארד אָנליין
גָאט דנילב ַארוַאלוקַארד
שפּיל ןָאיטַאודַארג טניירפ & יברַאב אָנליין
ןָאיטַאודַארג טניירפ & יברַאב
שפּיל גניּפַאש גניּפַאש סלריג ךַייר אָנליין
גניּפַאש גניּפַאש סלריג ךַייר
שפּיל זַייוו טינש עגעלָאק אָנליין
זַייוו טינש עגעלָאק
שפּיל Times דרַאה ןיסעצנירּפ אָנליין
Times דרַאה ןיסעצנירּפ
שפּיל Frozen Titanic אָנליין
Frozen Titanic
שפּיל ַאגָאי ןיסעצנירּפ אָנליין
ַאגָאי ןיסעצנירּפ
שפּיל טסעטנָאק טייקנייש לַאיור רעלַאנָאיצַאנרעטניא אָנליין
טסעטנָאק טייקנייש לַאיור רעלַאנָאיצַאנרעטניא
שפּיל  אָנליין
שפּיל טייצ רעווָאעקַאמ ןיסעצנירּפ אָנליין
טייצ רעווָאעקַאמ ןיסעצנירּפ
שפּיל עווקיטוָאב ס ַאריַאס אָנליין
עווקיטוָאב ס ַאריַאס
שפּיל ללַאב םָארּפ רעטילג ןופ הּכלמ אָנליין
ללַאב םָארּפ רעטילג ןופ הּכלמ
שפּיל םעלבָארּפ עסַאפ ָארעה יברַאב אָנליין
םעלבָארּפ עסַאפ ָארעה יברַאב
שפּיל זוש ןַיימ ןַאלּפ אָנליין
זוש ןַיימ ןַאלּפ
שפּיל םַארגַאטסני טסָאט ָאדַאקָאווַא אָנליין
םַארגַאטסני טסָאט ָאדַאקָאווַא
שפּיל הנותח לַאיור ןיסעצנירּפ אָנליין
הנותח לַאיור ןיסעצנירּפ
שפּיל אָנליין
שפּיל טרובעג גניליווצ ןיווק זייא אָנליין
טרובעג גניליווצ ןיווק זייא
שפּיל סעסרוָאק גניטַאקס אָנליין
סעסרוָאק גניטַאקס
שפּיל טכַאנ סלריג ןו אָנליין
טכַאנ סלריג ןו
שפּיל ענעסַאכ סעסנירּפ זייא אָנליין
ענעסַאכ סעסנירּפ זייא
שפּיל ןָאלַאס בַאשזדיה אָנליין
ןָאלַאס בַאשזדיה
שפּיל רענייזיד ךעלכיש זליכ ךיוה אָנליין
רענייזיד ךעלכיש זליכ ךיוה
שפּיל רעניד שיטנַאמָאר ס עניטנעלַאוו אָנליין
רעניד שיטנַאמָאר ס עניטנעלַאוו
שפּיל טסעט טייקכעלנעזרעּפ שיטקַאפ אָנליין
טסעט טייקכעלנעזרעּפ שיטקַאפ
שפּיל גָאט יגָאד זָאּפ דערעּפמַאּפ אָנליין
גָאט יגָאד זָאּפ דערעּפמַאּפ
שפּיל ןָאלַאס רעכ טניירפ & רעגנעשזד ללַאדנעק אָנליין
ןָאלַאס רעכ טניירפ & רעגנעשזד ללַאדנעק
שפּיל גניּפַאש גָאט ס עניטנעלַאוו אָנליין
גניּפַאש גָאט ס עניטנעלַאוו
שפּיל גָאט ס עניטנעלַאוו זלַאּפַאק אָנליין
גָאט ס עניטנעלַאוו זלַאּפַאק

ניו אָנליין גאַמעס

שפּיל קוק םַאלג ןיטנַארַאק ןַיימ אָנליין
קוק םַאלג ןיטנַארַאק ןַיימ
שפּיל חסונ טינש ןצנַאט טירטס אָנליין
חסונ טינש ןצנַאט טירטס
שפּיל זדיימרעמ טנעמיד אָנליין
זדיימרעמ טנעמיד
שפּיל לייטס טינש קָאטקיט# זרעסנַאולפני אָנליין
לייטס טינש קָאטקיט# זרעסנַאולפני
שפּיל ןעעווָאללַאה ירעקס ָאדיק אָנליין
ןעעווָאללַאה ירעקס ָאדיק
שפּיל לדיימ סקלָאפ וצ קיג ןופ ירָאטס עביל אָנליין
לדיימ סקלָאפ וצ קיג ןופ ירָאטס עביל
שפּיל רעווָאעקַאמ עשָאר בַאפ וצ קיסַאב ןופ אָנליין
רעווָאעקַאמ עשָאר בַאפ וצ קיסַאב ןופ
שפּיל סדנערט טינש ליק # בלַאה ןוא בלַאה אָנליין
סדנערט טינש ליק # בלַאה ןוא בלַאה
שפּיל ענעסַאכ עמַארד עלַאק ייווַאנַאר אָנליין
ענעסַאכ עמַארד עלַאק ייווַאנַאר
שפּיל רעווָאעקַאמ ַאטילָאל טויק ןַיימ אָנליין
רעווָאעקַאמ ַאטילָאל טויק ןַיימ
שפּיל סעסנירּפ עליוגרַאג ליּפש אָנליין
סעסנירּפ עליוגרַאג ליּפש
שפּיל קוק קראי וינ ַאטסני אָנליין
קוק קראי וינ ַאטסני
שפּיל רעווָאעקַאמ לדיימ סקלָאפ וצ לדיימ - מַאי ןופ אָנליין
רעווָאעקַאמ לדיימ סקלָאפ וצ לדיימ - מַאי ןופ
שפּיל רַאעווטירטס שיטעטסע רעטניוו אָנליין
רַאעווטירטס שיטעטסע רעטניוו
שפּיל ןקוק החּפשמ טויק רעטכָאט םָאמ סעסנירּפ אָנליין
ןקוק החּפשמ טויק רעטכָאט םָאמ סעסנירּפ
שפּיל ןָאלַאס רעכ סקלָאפ אָנליין
ןָאלַאס רעכ סקלָאפ
דעם אָפּטיילונג פון אונדזער פּלאַץ איז לעגאַמרע געטרייַ צו גאַמעס פֿאַר די פערער געשלעכט.אַזאַ גאַמעס פֿאַר גערלז אָנליין, דאַנק צו זייַן דייווערסיטי איז נישט פּונקט אַנטוישן וויזאַטערז פון אונדזער פּלאַץ.געזאמלט בייַ אונדזער פּלאַץ גאַמעס פֿאַר גערלז זענען גאַנץ דייווערס און קענען זייַן אַטריביאַטאַד צו פילע זשאַנראַז.פון קורס, מיר זאָל אָנהייבן מיט די שפּיל אויף די טעמע פון ​​שניט און שיינקייט.די גאַמעס זענען נישט בלויז אַ באַרימט אַקטריסע און זינגער, אָבער אויך קאַרטון אותיות, פילם און בינע, ווי געזונט ווי אַ סעריע פון ​​דאַלז באַרבי און בראַץ.אין די גאַמעס זענען געגעבן די געלעגנהייט צו מאַכן אַ בילד פון אַ כאַראַקטער.צו טאָן דאָס איז צו אַרבעטן אויף פילע נואַנסיז.איר זאָל אָנהייבן מיט דעם טיפּ פון רעכענען און הויט טאָן.איר קענען דאַן באַשליסן דיין פּנים פאָרעם, כערסטייל און האָר קאָלירן.די פאלגענדע איז צו טאָן באַשטאַנד.און דעריבער איידער די גאנצע ערד פֿאַר שאפן.טוש, אויג שאָטן, פּנים פּודער, ליפּנשטיפט, נאָגל פויליש און מער לאָזן איר צו שאַפֿן קיין געוואלט בילד.דעמאָלט, פון קורס, איר דאַרפֿן צו טאָן קליידער.צו קלייַבן פון אַ ברייט נומער פון הויזן, סקערץ, דרעסיז, בלאַוסאַז, דזשאַקיץ און אנדערע מלבושים.איר קענען פאַרענדיקן דעם בילד פון טייַער צירונג און פאַרשידן אַקסעססאָריעס.אזוי, צו שפּילן גאַמעס פֿאַר גערלז ווי דעם פאָקוס קלאר אַטטענדערס פון אונדזער מיטל.פון קורס, אָנליין גאַמעס פֿאַר גערלז זענען נישט לימיטעד צו גאַמעס, דעדאַקייטאַד צו שניט און שיינקייט.נאָך אַלע, דעם פרוי איז נישט בלויז שיין, אָבער אויך די מיינונג.דעריבער, אויף אונדזער וועבזייַטל איר קענען געפֿינען אַ פּלאַץ פון פאַרשיידנקייַט פון לאָגיק גאַמעס און פּאַזאַלז.אין אַזאַ אַ פאַרשיידנקייַט איר קענען געפֿינען גאַמעס וואָס וועט פירן אַוועק און פאַרווייַלן וויזאַטערז פון אַלע צייטן פון אונדזער פּלאַץ.אויך, מאָדערן פרויען קענען פאַרבינדן די שיינקייט און סייכל אין סדר צו בויען אַ מצליח קאַריערע און אַ געשעפט.פון קורס, עס זענען אַ פאַרשיידנקייַט פון עקאָנאָמיש סימיוליישאַנז און אויף אונדזער וועבזייַטל.פֿאַר בייַשפּיל, צוזאַמען מיט די העלדין פון איינער פון די גאַמעס איר קענען טאָן אנטדעקונג און מאַרק זייַן אייגן נעץ פון בוטיקס.פון קורס, נייטיק צו אָנהייבן מיט אַ פּשוט קליידער קראָם.אבער איבער צייַט, די געשעפט וועט וואַקסן, און מיט אים דיין שניט אימפעריע.דערצו, איר קענען נעמען אַ קולינאַריש געשעפט.עפן זייַן קאַנפעקשאַנערי, האָבן צו נעמען קעיר פון דער קונה און פּרובירן צו באַפרידיקן זיי אין די אַלאַטיד צייַט.אין דעם אָפּטיילונג איר קענען אויך געפֿינען גאַמעס וואָס וועט האָבן צו נעמען אַלע השתדלות צו זאָרגן פֿאַר זייער פּעץ אָדער קליין קינדער.זיי דאַרפֿן צו האָבן צייַט צו טרעפן אַלע די באדערפענישן אין די אַלאַטיד סומע פון ​​צייַט.אזוי, וויזאַטערז פון אונדזער וועבזייַטל וועט זייַן ביכולת צו לייכט געפֿינען קיין שפּיל צו דיין געשמאַק צווישן די הונדערטער דערלאנגט אויף אונדזער וועבזייַטל.די מערסט וויכטיק זאַך - איז צו געפֿינען זיי פֿרייַ צייַט!