זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
אַרויסגאַנג דעם צימער
בקיעס גאַמעס
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
אינטעלעקטואַל
קוקן פֿאַר זאכן
געפֿינען די זאכן
אַנטלויפן
שטאָט
איך בין איר זוכט פֿאַר
די בעסטער נייַ שפּיץ

קוועסץ גאַמעס

שפּיל Nina Detective אָנליין
Nina Detective
שפּיל טיינ ןעשזדנָאלב אָנליין
טיינ ןעשזדנָאלב
שפּיל סעסנערעפפיד 500 ןעניֿפעג אָנליין
סעסנערעפפיד 500 ןעניֿפעג
שפּיל Adam & Eve: יינש אָנליין
Adam & Eve: יינש
שפּיל ערוטנעוודַא שדקמה :5 רעבַאר יד בָאב אָנליין
ערוטנעוודַא שדקמה :5 רעבַאר יד בָאב
שפּיל עּפַאקסע רַאב אָנליין
עּפַאקסע רַאב
שפּיל ןפיולטנַא דמערפ אָנליין
ןפיולטנַא דמערפ
שפּיל עּפַאקסע רָאש דמַאז אָנליין
עּפַאקסע רָאש דמַאז
שפּיל ויקסער עּפלַאמ ליּפש אָנליין
ויקסער עּפלַאמ ליּפש
שפּיל ץקעשזדבָא ןעדדיה ןעעווָאללַאה ליּפש אָנליין
ץקעשזדבָא ןעדדיה ןעעווָאללַאה ליּפש
שפּיל עּפַאקסע קַאד דוטַאלַאס אָנליין
עּפַאקסע קַאד דוטַאלַאס
שפּיל 3 ןפיולטנַא סעסנירּפ גיצ .3 אָנליין
3 ןפיולטנַא סעסנירּפ גיצ .3
שפּיל עּפַאקסע ינַאב ךעליירפ אָנליין
עּפַאקסע ינַאב ךעליירפ
שפּיל 3 ליורג טסעווק עסַאפ לוָארט אָנליין
3 ליורג טסעווק עסַאפ לוָארט
שפּיל עּפַאקסע זיוה ינאט אָנליין
עּפַאקסע זיוה ינאט
שפּיל ןעעווָאללַאה יקוּפס אָנליין
ןעעווָאללַאה יקוּפס
שפּיל טסעווק ס ַאטנַאס אָנליין
טסעווק ס ַאטנַאס
שפּיל 2 עּפַאקסע לדיימ ינַאב אָנליין
2 עּפַאקסע לדיימ ינַאב
שפּיל טרָאוו עירעטסימ רעמיצ ןפיולטנַא אָנליין
טרָאוו עירעטסימ רעמיצ ןפיולטנַא
שפּיל עּפַאקסע סוּפָאטקָא קידלושמוא אָנליין
עּפַאקסע סוּפָאטקָא קידלושמוא
שפּיל זיסנַארעפיד עוויטקעטעד יד ןעניֿפעג אָנליין
זיסנַארעפיד עוויטקעטעד יד ןעניֿפעג
שפּיל ץקעשזדבָא ןעדדיה ץַארייּפ ליּפש אָנליין
ץקעשזדבָא ןעדדיה ץַארייּפ ליּפש
שפּיל לגיניק יד ןעוועטַאר אָנליין
לגיניק יד ןעוועטַאר
שפּיל רעטסי ץעפייכ ןגרָאברַאפ ליּפש אָנליין
רעטסי ץעפייכ ןגרָאברַאפ ליּפש
שפּיל עּפַאקסע קרַאּפ ףיילדלייוו אָנליין
עּפַאקסע קרַאּפ ףיילדלייוו
שפּיל 2 טַאק ןעניֿפעג אָנליין
2 טַאק ןעניֿפעג
שפּיל 7 װי & םאדא אָנליין
7 װי & םאדא
שפּיל 2 ערוטנעוודַא USA טסעווק עסַאפללָארט אָנליין
2 ערוטנעוודַא USA טסעווק עסַאפללָארט
שפּיל ערוטנעוודַא USA טסעווק עסַאפ ללָארט אָנליין
ערוטנעוודַא USA טסעווק עסַאפ ללָארט
שפּיל ליורג :טסעווק עסַאפללָארט אָנליין
ליורג :טסעווק עסַאפללָארט
שפּיל סנירּפ ַא וצ טַאהעג ענעסַאכ אָנליין
סנירּפ ַא וצ טַאהעג ענעסַאכ
שפּיל טקעשזדבָא ןעדדיה סדיק ליּפש אָנליין
טקעשזדבָא ןעדדיה סדיק ליּפש
שפּיל ץקעשזדבָא ןעדדיה ןו אָנליין
ץקעשזדבָא ןעדדיה ןו
שפּיל 6 װי ןוא םאדא אָנליין
6 װי ןוא םאדא
שפּיל זיילפרעטַאב 100 ןעניֿפעג אָנליין
זיילפרעטַאב 100 ןעניֿפעג
שפּיל Temple Quest אָנליין
Temple Quest
שפּיל 2 לייט זוָאש עיזיוועלעט & סעמעמ ואדיו טסעווק םינּפ דלָארט אָנליין
2 לייט זוָאש עיזיוועלעט & סעמעמ ואדיו טסעווק םינּפ דלָארט
שפּיל גנינילק זיוה גערב אָנליין
גנינילק זיוה גערב
שפּיל עלוש יד :יד ףרַאד שטיוודנעס אָנליין
עלוש יד :יד ףרַאד שטיוודנעס
שפּיל אָנליין
שפּיל אָנליין
שפּיל גנינילק זיוה עקלַאיל יביעב אָנליין
גנינילק זיוה עקלַאיל יביעב
שפּיל 1 לייט 5 ווי ןוא ם
1 לייט 5 ווי ןוא ם"דא
שפּיל דלַאוו ןַיישנוז קיטסימ אָנליין
דלַאוו ןַיישנוז קיטסימ
שפּיל סיעפס יד ןקעדטנַא אָנליין
סיעפס יד ןקעדטנַא
שפּיל זיוה דלַאוו ןזאלראפ אָנליין
זיוה דלַאוו ןזאלראפ
שפּיל לכיימש ךעלקערש רעלליק יד ףעשזד אָנליין
לכיימש ךעלקערש רעלליק יד ףעשזד
שפּיל 2 סגגע ןגרָאברַאפ טלעוו זרָאסַאנייד אָנליין
2 סגגע ןגרָאברַאפ טלעוו זרָאסַאנייד
שפּיל קוליח יד טָאּפס טנוה אָנליין
קוליח יד טָאּפס טנוה
שפּיל ןכוז עביל יד 8 ווי N םַאדַא אָנליין
ןכוז עביל יד 8 ווי N םַאדַא
שפּיל ןַאּפַאי :3 ןַאזיס 4 רעבַאר יד בָאב אָנליין
ןַאּפַאי :3 ןַאזיס 4 רעבַאר יד בָאב
שפּיל טסערָאפ עטלא רעד ןופ טסייג אָנליין
טסערָאפ עטלא רעד ןופ טסייג
שפּיל עּפַאקסע 5 למטה טעטיסרעווינוא ןזאלראפ אָנליין
עּפַאקסע 5 למטה טעטיסרעווינוא ןזאלראפ
שפּיל ןכוז ןיווגניּפ אָנליין
ןכוז ןיווגניּפ
שפּיל רצוא טַאריּפ ץקעשזדבָא ןעדדיה אָנליין
רצוא טַאריּפ ץקעשזדבָא ןעדדיה
שפּיל החּפשמ ילעק ןופ גנומיטש יד אָנליין
החּפשמ ילעק ןופ גנומיטש יד
שפּיל טרָא ןייר יברַאב אָנליין
טרָא ןייר יברַאב
שפּיל רעווָאעקַאמ םור םולח אָנליין
רעווָאעקַאמ םור םולח
שפּיל 2 רעטּפַאשט :ףַא נייג טקעשזדבָא ןעדדיה אָנליין
2 רעטּפַאשט :ףַא נייג טקעשזדבָא ןעדדיה
שפּיל גָאט םרַאפ אָנליין
גָאט םרַאפ
שפּיל םוירַאקעהטָאּפַא אָנליין
םוירַאקעהטָאּפַא
שפּיל רעווָאעקַאמ םור אָנליין
רעווָאעקַאמ םור
שפּיל Nina Airlines אָנליין
Nina Airlines
שפּיל ווי קלח סגגע דדיה טלעוו זרָאסַאנייד אָנליין
ווי קלח סגגע דדיה טלעוו זרָאסַאנייד
שפּיל  אָנליין
שפּיל עוויטקעטעד ַאניט אָנליין
עוויטקעטעד ַאניט
שפּיל יסַאטנַאפ עמינַא ד 3 אָנליין
יסַאטנַאפ עמינַא ד 3
שפּיל Tina Airlines אָנליין
Tina Airlines
שפּיל ץקעשזדבָא ןעדדיה סקַארט טנעמעצ אָנליין
ץקעשזדבָא ןעדדיה סקַארט טנעמעצ
שפּיל זיק ןעדדיה 10 ןב ליּפש אָנליין
זיק ןעדדיה 10 ןב ליּפש
שפּיל עּפַאקסע ןטרָאג טייווק אָנליין
עּפַאקסע ןטרָאג טייווק
שפּיל עּפַאקסע שזדיליוו ימלַאב אָנליין
עּפַאקסע שזדיליוו ימלַאב
שפּיל ןנילפ טימ ףיורַא ןטלַאּפש לעזנוּפַאר אָנליין
ןנילפ טימ ףיורַא ןטלַאּפש לעזנוּפַאר
שפּיל עלוש וצ שימַאק ףפב סעססעסנירּפ אָנליין
עלוש וצ שימַאק ףפב סעססעסנירּפ
שפּיל ערוטַאינימ ןגרָאברַאפ טלעוו זרָאסַאנייד אָנליין
ערוטַאינימ ןגרָאברַאפ טלעוו זרָאסַאנייד
שפּיל ערוטנעוודַא םי לדיימ - מַאי אָנליין
ערוטנעוודַא םי לדיימ - מַאי
שפּיל טקילפנָאק ןטרָאג טעילושזד ןיסעצנירּפ אָנליין
טקילפנָאק ןטרָאג טעילושזד ןיסעצנירּפ
שפּיל עּפַאקסע זיוה יקיק ליּפש אָנליין
עּפַאקסע זיוה יקיק ליּפש
שפּיל טַאק ןעניֿפעג אָנליין
טַאק ןעניֿפעג
שפּיל ןעדדיה ןו רעטסוָאק לַאוו אָנליין
ןעדדיה ןו רעטסוָאק לַאוו
שפּיל רעמוז אלעה אָנליין
רעמוז אלעה
שפּיל ןרעמונ ןכוז ןוא ןטלַאהַאב אָנליין
ןרעמונ ןכוז ןוא ןטלַאהַאב
שפּיל סגניהט ןעדדיה ריַאסרָאק אָנליין
סגניהט ןעדדיה ריַאסרָאק
שפּיל קַארט ןיא סרעגרוב ןגרָאברַאפ ליּפש ַיירֿפ ןיילנָא ליּפש אָנליין
קַארט ןיא סרעגרוב ןגרָאברַאפ ליּפש ַיירֿפ ןיילנָא ליּפש
שפּיל טנַאלַאט ילַאוויד יד ןעניֿפעג אָנליין
טנַאלַאט ילַאוויד יד ןעניֿפעג
שפּיל סעסנירּפ ַאקיטקרַאטנַא אָנליין
סעסנירּפ ַאקיטקרַאטנַא
שפּיל סללַאב יינש ןעניֿפעג אָנליין
סללַאב יינש ןעניֿפעג
שפּיל ןַאּפַאשזד ןיא זיילפרעטַאב 100 אָנליין
ןַאּפַאשזד ןיא זיילפרעטַאב 100
שפּיל ּפירט געוו החּפשמ אָנליין
ּפירט געוו החּפשמ
שפּיל ןרעטש ןעדדיה סעמָאנג טויק אָנליין
ןרעטש ןעדדיה סעמָאנג טויק
שפּיל קיטיירפ ץרַאווש ןגעוו עגושמ סעססעסנירּפ אָנליין
קיטיירפ ץרַאווש ןגעוו עגושמ סעססעסנירּפ
שפּיל ץנעסערּפ ןעדדיה ַאטנַאס אָנליין
ץנעסערּפ ןעדדיה ַאטנַאס
שפּיל ןרעטש ןעדדיה קרַאּפ גנולַייוורַאפ אָנליין
ןרעטש ןעדדיה קרַאּפ גנולַייוורַאפ
שפּיל ןרעטש ןעדדיה יובווָאק אָנליין
ןרעטש ןעדדיה יובווָאק
שפּיל סקַארט ןיא ָאגרַאק ןגרָאברַאפ ליּפש אָנליין
סקַארט ןיא ָאגרַאק ןגרָאברַאפ ליּפש
שפּיל ןרעטש ןעדדיה סעיבַאב סיז ליּפש אָנליין
ןרעטש ןעדדיה סעיבַאב סיז ליּפש
שפּיל טסָאהג ןעדדיה זיוה דעטנוַאה אָנליין
טסָאהג ןעדדיה זיוה דעטנוַאה
שפּיל ןרעטש ןעדדיה גניּפמעק סדיק ליּפש אָנליין
ןרעטש ןעדדיה גניּפמעק סדיק ליּפש
שפּיל עלוש וצ קירוצ רעּפיה אָנליין
עלוש וצ קירוצ רעּפיה
שפּיל ןרעטש ןעדדיה לגייפ ןו אָנליין
ןרעטש ןעדדיה לגייפ ןו
שפּיל ןרעטש ןעדדיה ןאעקא אָנליין
ןרעטש ןעדדיה ןאעקא
שפּיל ימעשטלַא ןופ טנַאלַאט אָנליין
ימעשטלַא ןופ טנַאלַאט
שפּיל זיק ןעדדיה קַארט שינעעזרַאפ ליּפש אָנליין
זיק ןעדדיה קַארט שינעעזרַאפ ליּפש
שפּיל ישזדָאמע ןרעטש ןגרָאברַאפ ליּפש אָנליין
ישזדָאמע ןרעטש ןגרָאברַאפ ליּפש
שפּיל דיַאמרעמ לסיב יד ןופ ייססידָא רעטָאוורעדנַא אָנליין
דיַאמרעמ לסיב יד ןופ ייססידָא רעטָאוורעדנַא
שפּיל ענעסַאכ דניור ןיווק זייא אָנליין
ענעסַאכ דניור ןיווק זייא
שפּיל סעגַאלליוו טסנוק ןיא זיסנַארעפיד אָנליין
סעגַאלליוו טסנוק ןיא זיסנַארעפיד
שפּיל אָנליין
שפּיל ץקעשזדבָא ןעדדיה :סעסנירּפ ןריורפרַאפ אָנליין
ץקעשזדבָא ןעדדיה :סעסנירּפ ןריורפרַאפ
שפּיל 2 סעסנערעפפיד סרַאק יטסַאר טלַא אָנליין
2 סעסנערעפפיד סרַאק יטסַאר טלַא
שפּיל סעסנערעפפיד גָאט סרעטומ 2019 אָנליין
סעסנערעפפיד גָאט סרעטומ 2019
שפּיל ןרעטש ןגרָאברַאפ סדיק אָנליין
ןרעטש ןגרָאברַאפ סדיק
שפּיל אָנליין
שפּיל ןרעטש ןגרָאברַאפ סקַארט ןוטרַאק אָנליין
ןרעטש ןגרָאברַאפ סקַארט ןוטרַאק
שפּיל סלַאמינַא ןעדדיה עלגנושזד אָנליין
סלַאמינַא ןעדדיה עלגנושזד
שפּיל Hidjigs Spring אָנליין
Hidjigs Spring
שפּיל אָנליין
שפּיל אָנליין
שפּיל אָנליין
שפּיל אָנליין
שפּיל ץרַאה ןגרָאברַאפ סעניטנעלַאוו אָנליין
ץרַאה ןגרָאברַאפ סעניטנעלַאוו
שפּיל ךיוה שינעעזרַאפ גנישטטַאמ רעטסעווש רעדנעשזד אָנליין
ךיוה שינעעזרַאפ גנישטטַאמ רעטסעווש רעדנעשזד
שפּיל סעסנערעפפיד ףניפ לטינ אָנליין
סעסנערעפפיד ףניפ לטינ
שפּיל לטינ החּפשמ ילע אָנליין
לטינ החּפשמ ילע
שפּיל סעמַאג רעטָאוורעדנַא :סעסנירּפ לדיימ - מַאי אָנליין
סעמַאג רעטָאוורעדנַא :סעסנירּפ לדיימ - מַאי
שפּיל Thanksgiving Differences אָנליין
Thanksgiving Differences
שפּיל  אָנליין
שפּיל זלעב עלגנישזד ןגרָאברַאפ אָנליין
זלעב עלגנישזד ןגרָאברַאפ
שפּיל גניססיק ןגרָאברַאפ ןעעווָאללַאה אָנליין
גניססיק ןגרָאברַאפ ןעעווָאללַאה
שפּיל סדנערט טינש לַאפ סעסנירּפ ןגָארט סָאוו רעוו אָנליין
סדנערט טינש לַאפ סעסנירּפ ןגָארט סָאוו רעוו
שפּיל  אָנליין
שפּיל  אָנליין
שפּיל ץקַאפַאטרַא זעירעטסימ :ץקעשזדבָא ןגרָאברַאפ אָנליין
ץקַאפַאטרַא זעירעטסימ :ץקעשזדבָא ןגרָאברַאפ
שפּיל סעסנערעפפיד ןישַאמ :גניסַאר ןוטרַאק אָנליין
סעסנערעפפיד ןישַאמ :גניסַאר ןוטרַאק
שפּיל סענָאב ןגרָאברַאפ יגָאד ענדָאמ אָנליין
סענָאב ןגרָאברַאפ יגָאד ענדָאמ
שפּיל  אָנליין
שפּיל שידיא ןלַאפרַאפ ס ַאמע אָנליין
שידיא ןלַאפרַאפ ס ַאמע
שפּיל ירָאססעסקַא שטַאמ ןיסעצנירּפ אָנליין
ירָאססעסקַא שטַאמ ןיסעצנירּפ
שפּיל ןרעטש ןגרָאברַאפ עלגנושזד אָנליין
ןרעטש ןגרָאברַאפ עלגנושזד
שפּיל ןרעטש דלָאג ןגרָאברַאפ אָנליין
ןרעטש דלָאג ןגרָאברַאפ
שפּיל  אָנליין
שפּיל גנילרעטס טנופ רָאטקעטעד טלעג אָנליין
גנילרעטס טנופ רָאטקעטעד טלעג
שפּיל ללַאב יד ןעניפעג :דנייוויר ַאפיפ אָנליין
ללַאב יד ןעניפעג :דנייוויר ַאפיפ
שפּיל קוליח יד ןעניפעג ץערקעס סדיק אָנליין
קוליח יד ןעניפעג ץערקעס סדיק
שפּיל ָאריי רָאטקעטעד טלעג אָנליין
ָאריי רָאטקעטעד טלעג
שפּיל ץקעשזדבָא ןגרָאברַאפ :סרעווָאלפ גנילירפ אָנליין
ץקעשזדבָא ןגרָאברַאפ :סרעווָאלפ גנילירפ
שפּיל ןפיולטנַא עגַאטטָאק דעשטטַאהט אָנליין
ןפיולטנַא עגַאטטָאק דעשטטַאהט
שפּיל סעילפרעטטוב זיסנַארעפיד אָנליין
סעילפרעטטוב זיסנַארעפיד
שפּיל עּפַאקסע רעטסי םרַאפ ירטלוָאּפ אָנליין
עּפַאקסע רעטסי םרַאפ ירטלוָאּפ
שפּיל סעסנערעפפיד 25 סרַאק גניסַאר אָנליין
סעסנערעפפיד 25 סרַאק גניסַאר
שפּיל סרַאללָאד :רָאטקעטעד טלעג אָנליין
סרַאללָאד :רָאטקעטעד טלעג
שפּיל עסוָאהגָאד :1 ןיא 3 ןעניֿפעג אָנליין
עסוָאהגָאד :1 ןיא 3 ןעניֿפעג
שפּיל ןרעטש ןעדדיה עַייכ אָנליין
ןרעטש ןעדדיה עַייכ
שפּיל ןרעטש ןגרָאברַאפ דופ אָנליין
ןרעטש ןגרָאברַאפ דופ
שפּיל ןרעטש ןגרָאברַאפ אָנליין
ןרעטש ןגרָאברַאפ
שפּיל עסנערעפפיד ףניפ עגַאטניוו אָנליין
עסנערעפפיד ףניפ עגַאטניוו
שפּיל גרַאווסיז רַאֿפ ןקוק אננא אָנליין
גרַאווסיז רַאֿפ ןקוק אננא
שפּיל  אָנליין
שפּיל ןרעטש ןגרָאברַאפ אָנליין
ןרעטש ןגרָאברַאפ

ניו אָנליין גאַמעס

שפּיל ןכערברַאפ לַאקיּפַארט אָנליין
ןכערברַאפ לַאקיּפַארט
שפּיל 72 עּפַאקסע םור סדיק אָנליין
72 עּפַאקסע םור סדיק
שפּיל Easy Room Escape 65 אָנליין
Easy Room Escape 65
שפּיל 6 ןפיולטנַא טרָא קישטניילק אָנליין
6 ןפיולטנַא טרָא קישטניילק
שפּיל 71 ןפיולטנַא םור סדיק אָנליין
71 ןפיולטנַא םור סדיק
שפּיל Easy Room Escape 64 אָנליין
Easy Room Escape 64
שפּיל סעירָאמעמ עזייר אָנליין
סעירָאמעמ עזייר
שפּיל ןפיולטנַא יוב קיגַאמ ליּפש אָנליין
ןפיולטנַא יוב קיגַאמ ליּפש
שפּיל םייה ץנאג אָנליין
םייה ץנאג
שפּיל גנוריסַאּפ ךעלרעפעג אָנליין
גנוריסַאּפ ךעלרעפעג
שפּיל טקידרעוו שלַאפ אָנליין
טקידרעוו שלַאפ
שפּיל יינרוָאשזד רעמוז אָנליין
יינרוָאשזד רעמוז
שפּיל עסַאק טקַארק יד ןוא סעדָאהר יקַאר אָנליין
עסַאק טקַארק יד ןוא סעדָאהר יקַאר
שפּיל לַאשזדנירב יד ןעוועטַאר אָנליין
לַאשזדנירב יד ןעוועטַאר
שפּיל עּפַאקסע זיוה ןַאשקַארטסנַאק אָנליין
עּפַאקסע זיוה ןַאשקַארטסנַאק
שפּיל טוַאקַאלב אָנליין
טוַאקַאלב
אין די רעלמז זענען פילע מיסטעריעז און געפערלעך געשעענישן - פאַרשווינדן וויכטיק סאַבדזשעקץ, חיות און מענטשן, געפערלעך קרימאַנאַלז סטראַשען צו צעשטערן די וועלט, סקערי זאַמבי יקסייטינג שטאָט און אָנשטעקן סאַוויליאַנז, ייליאַנז פליען צו ערד צו פאַרנעמען אַלע קאַנטאַנאַנץ און ענסלייוו מענטשהייַט.בלויז די אריינמישונג פון אַ גיימער קענען פאַרמייַדן טראַגעדיעס, צו ראַטעווען אומשולדיק לעבן, צו האַלטן די בייז קרימאַנאַלז, געפֿינען פאַרפאַלן אוצרות.קוועסט גאַמעס אָנליין פֿאַר פֿרייַ עפענען צוטריט צו די אַמייזינג פּלאַץ אין וואָס איר קענען ווענדן אין אַ שרוד דעטעקטיווע, דערינג Explorer, אַ העלדיש וואָריער.אין די אידיש אויף אַ מיסיע צו אַרומוואַנדערן די שפּיל וועלט, ויספאָרשן יעדער נוק און קראַני, צו זאַמלען ווערטפול און נוצלעך זאכן, סאָלווע אַלע סאָרץ פון רידאַלז און פּאַזאַלז.מיסיע אין קוועסץ אָפֿט דאַרפֿן צו דורכפירן קאַנסיסטאַנטלי, און די הצלחה פון די ערשטער טאַסקס וועט אָפענגען אויף די מצליח קאַמפּלישאַן פון די פאלגענדע.אָפֿט אַפֿילו צו לייענען דעם תּנאָים פון די נייַ קוועסץ, איר דאַרפֿן אַ גוט נישטערן אַרום אין די בושעס, און די קאַפערז פּאָזאַגליאַדיוואַט פּאָריסקאַט אין אַלט רעקאָרדס.קוועסט גאַמעס אין רוסיש זענען אָפֿט געשאפן, וואָס זייער סימפּלאַפייז די שפּיל, געמאכט אַ קלאָר דערמאָנען צו די מיסיע און הינץ פון שפּיל אותיות.פון מיני-גאַמעס פאָרשלאָגן פּשוט קוועסץ וואָס דאַרפן פילע חדשים פון געגאנגען אין סאַלווינג פּאַזאַלז און געפֿינען אַרטאַפאַקץ.פלאַש חלק פון אַלע קייַלעכיק געשעענישן פּאַסירן ין דער זעלביקער לאָקאַל.די שפּילער מוזן קערפאַלי ונטערזוכן עס, דריקט אויף די פארשידענע אַבדזשעקס און זען ווי זיי קענען זייַן געניצט.א טיפּיש בייַשפּיל פֿאַר דעם - אויב איר זען די שלאָס אויף די טיר, רובֿ מסתּמא ערגעץ מוזן באַהאַלטן דעם שליסל.איר קענען מאַך די קישן, אַ בוך אין אַ שאַפע אָדער קוק אונטער די שטאָק מאַץ - איין וועג אָדער די שליסל וועט זייַן געפונען, אָדער עס איז עטלעכע סאָרט פון קלו ווי צו ווו צו נעמען דעם אָפּציע.שפּיל אָנליין קוועסץ קענען זייַן אַ פאַרשיידנקייַט פון סוגיות.פֿאַר בייַשפּיל, דער אַלט פרוי האט פאַרפאַלן איר קאַץ און צו געפֿינען עס ווי עס פּאַסיז דורך מאַזעס, סאָלווע פּאַזאַלז, קוק פֿאַר מאַדזשיקאַל דעוויסעס.אָדער קענטיק אין די שפּיל פעסטונג, וואָס לויפט אויף די ריטער.ער קוקט אין פאַרשידענע רומז, מיץ אַ גייַסט מעלדונג פון טורמע מיידז צונויפקום נייַ וועפּאַנז און וויל צו געפֿינען אַ שיין היים.אָנליין גאַמעס קוועסץ בנימצא אין פאַרשידענע לעוועלס פון קאַמפּלעקסיטי.דעריבער, אויב אַ שפּילער איז נאָך ניט געקענט צו געפֿינען אַ מיסטיש פאָרמולע אין אלטע אַקאַדעמיע פון ​​מאַגיש, ער קענען קוקן פֿאַר פרוכט אין אַ פאַביאַלאַס גאָרטן און אידיש אין די קינדער - צימער.שפּיל אָנליין קוועסץ זענען בנימצא אין דעם אָפּטיילונג פון דער פּלאַץ.יעדער פון זיי גיט צוטריט צו די נייַ פאַקט, לעץ ונטערטוקנ זיך אין די לעצט אַדווענטשערז און שפּאַנונג די מאַרך צו סאָלווע שפּאַס פּאַזאַלז.