קאָסמאָס
דזשאַמפּינג
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
שיסערייַ פֿאַר יינגלעך
קאַמף
פּשוטע
וווינושקי
געפֿינען די זאכן
שטאָט
די בעסטער נייַ שפּיץ

נייַ

שפּיל קירטש ןעיצ עסַאמ אָנליין
קירטש ןעיצ עסַאמ
שפּיל סדנעגעל קירב אָנליין
סדנעגעל קירב
שפּיל רעטנוה עיבמָאז עגושמ אָנליין
רעטנוה עיבמָאז עגושמ
שפּיל גנירפש ןַאמטַאב אָנליין
גנירפש ןַאמטַאב
שפּיל רענלעז לַאטעמ אָנליין
רענלעז לַאטעמ
שפּיל טארדאווק גנירפש אָנליין
טארדאווק גנירפש
שפּיל ללַאב יולב אָנליין
ללַאב יולב
שפּיל WFK18 קיק לָאבטופ טלעוו אָנליין
WFK18 קיק לָאבטופ טלעוו
שפּיל ןדנובעג אָנליין
ןדנובעג
שפּיל רעשטַאק עקליּפ אָנליין
רעשטַאק עקליּפ
שפּיל גנורּפש אָנליין
גנורּפש
שפּיל טַאמ סוו סנעילַא אָנליין
טַאמ סוו סנעילַא
שפּיל ךערבנדני דרָאבטייקס אָנליין
ךערבנדני דרָאבטייקס
שפּיל סּפער דיילס סעבריק אָנליין
סּפער דיילס סעבריק
שפּיל קרָא רעירָאוו אָנליין
קרָא רעירָאוו
שפּיל ווָאבניַאר ןירג ןוא טיור אָנליין
ווָאבניַאר ןירג ןוא טיור

גאַמעס בקיעס גאַמעס

שפּיל געיעג רצוא אָנליין
געיעג רצוא
שפּיל ןיילנָא ללַאב 8 אָנליין
ןיילנָא ללַאב 8
שפּיל םָאט רעניימ דלָאג אָנליין
םָאט רעניימ דלָאג
שפּיל 3D Bowling אָנליין
3D Bowling
שפּיל ןבשזעכ ךיוה רענניּפס טעגדיפ אָנליין
ןבשזעכ ךיוה רענניּפס טעגדיפ
שפּיל ָאקנישט סיֿפ אָנליין
ָאקנישט סיֿפ
שפּיל 2 ּפַאק זדַאעה לָאבטופ אָנליין
2 ּפַאק זדַאעה לָאבטופ
שפּיל לגיניק ענדעשז אָנליין
לגיניק ענדעשז
שפּיל ףָארטש ּפַאק טלעוו אָנליין
ףָארטש ּפַאק טלעוו
שפּיל טוסרעּפ סַאג אָנליין
טוסרעּפ סַאג
שפּיל דליש & לסילש אָנליין
דליש & לסילש
שפּיל זרעשטנעוודַא רעטניוו אָנליין
זרעשטנעוודַא רעטניוו
שפּיל סעָארעה טָאליּפ אָנליין
סעָארעה טָאליּפ
שפּיל 2 ןירג ןוא טיור אָנליין
2 ןירג ןוא טיור
שפּיל קיסַאלק קיק ַיירֿפ אָנליין
קיסַאלק קיק ַיירֿפ
שפּיל 2 סעלבבוב יטרַאמס אָנליין
2 סעלבבוב יטרַאמס
שפּיל זייא ימירק אָנליין
זייא ימירק
שפּיל 3 ַאשזדנינ ַאציּפ אָנליין
3 ַאשזדנינ ַאציּפ
שפּיל יזנערפ ָאנימָאד אָנליין
יזנערפ ָאנימָאד
שפּיל Flight ןיילּפ ריּפַאּפ אָנליין
Flight ןיילּפ ריּפַאּפ
שפּיל גנורּפשּפָא עּפלַאמ ליּפש אָנליין
גנורּפשּפָא עּפלַאמ ליּפש
שפּיל שַאר לטפער אָנליין
שַאר לטפער
שפּיל רעדיפ ןטרָאג רעשיגָאלָאָאז אָנליין
רעדיפ ןטרָאג רעשיגָאלָאָאז
שפּיל Kumba Kool אָנליין
Kumba Kool
שפּיל City Dunk אָנליין
City Dunk
שפּיל שַאר םערוט אָנליין
שַאר םערוט
שפּיל טענַאלּפ יד ןצישַאב אָנליין
טענַאלּפ יד ןצישַאב
שפּיל Time קקַאנס שינעעזרַאפ אָנליין
Time קקַאנס שינעעזרַאפ
שפּיל ַאינַאמַאנַאנַאב אָנליין
ַאינַאמַאנַאנַאב
שפּיל Freak ןקעטש אָנליין
Freak ןקעטש
שפּיל of Love בעוו אָנליין
of Love בעוו
שפּיל ךיז נקוטרעטנו יגָאד אָנליין
ךיז נקוטרעטנו יגָאד
שפּיל עסימ 3 אָנליין
עסימ 3
שפּיל ללַאבניּפ ןטרָאג רעשיגָאלָאָאז אָנליין
ללַאבניּפ ןטרָאג רעשיגָאלָאָאז
שפּיל ד 3 גניקרַאּפ סובָאטיו אָנליין
ד 3 גניקרַאּפ סובָאטיו
שפּיל ד 3 גניקרַאּפ סובָאטיו אָנליין
ד 3 גניקרַאּפ סובָאטיו
שפּיל Race Right אָנליין
Race Right
שפּיל 2 לסינבמעד רעטקָאד אָנליין
2 לסינבמעד רעטקָאד
שפּיל סעווַאק עגושמ אָנליין
סעווַאק עגושמ
שפּיל  אָנליין
שפּיל 3D Basketball אָנליין
3D Basketball
שפּיל יקַאכ טפול ד 3 אָנליין
יקַאכ טפול ד 3
שפּיל שַאר ידרעב אָנליין
שַאר ידרעב
שפּיל יטיק שירעפיטש אָנליין
יטיק שירעפיטש
שפּיל רעזיריּפמַאוו אָנליין
רעזיריּפמַאוו
שפּיל אָנליין
שפּיל Flight ןוטרַאק אָנליין
Flight ןוטרַאק
שפּיל סדַאעה רעקַאס אָנליין
סדַאעה רעקַאס
שפּיל קָאז ןיימ ןסע סעיבמָאז אָנליין
קָאז ןיימ ןסע סעיבמָאז
שפּיל 2018 ּפַאק טלעוו קיק ַיירֿפ ד 3 אָנליין
2018 ּפַאק טלעוו קיק ַיירֿפ ד 3
שפּיל Color Blocks אָנליין
Color Blocks
שפּיל Bouncing Balls אָנליין
Bouncing Balls
שפּיל 2 קירטש יד טינשכרוד אָנליין
2 קירטש יד טינשכרוד
שפּיל סקירב עלגנושזד אָנליין
סקירב עלגנושזד
שפּיל 2 ןבעל ץרוק אָנליין
2 ןבעל ץרוק
שפּיל טַאק ןעוועטַאר אָנליין
טַאק ןעוועטַאר
שפּיל ןיילנָא ןפיול רעקרַאפ אָנליין
ןיילנָא ןפיול רעקרַאפ
שפּיל רעווערָאפ ללַאב טיור אָנליין
רעווערָאפ ללַאב טיור
שפּיל ןרעטש לָאבשיוק אָנליין
ןרעטש לָאבשיוק
שפּיל  אָנליין
שפּיל ךַארק ןאעקא אָנליין
ךַארק ןאעקא
שפּיל 6 ןַאמרעבמָאב אָנליין
6 ןַאמרעבמָאב
שפּיל ןַאר ןעּפ אָנליין
ןַאר ןעּפ
שפּיל ללַאב רעגיד אָנליין
ללַאב רעגיד
שפּיל דנַאל רַאפעג אָנליין
דנַאל רַאפעג
שפּיל רילָאק קירב אָנליין
רילָאק קירב
שפּיל ססענטעעווס עטַאמרָאוו אָנליין
ססענטעעווס עטַאמרָאוו
שפּיל ןוָארד רבדמ אָנליין
ןוָארד רבדמ
שפּיל סקַאר יד ןופ ךלמ אָנליין
סקַאר יד ןופ ךלמ
שפּיל טוָאעּפיוו זָאלב אָנליין
טוָאעּפיוו זָאלב
שפּיל ןגיילנָא קור אָנליין
ןגיילנָא קור
שפּיל שַאר שינעעזרַאפ אָנליין
שַאר שינעעזרַאפ
שפּיל סקַאלב ןרעטשעצ אָנליין
סקַאלב ןרעטשעצ
שפּיל טסנוק גנינרוטדָאָאוו אָנליין
טסנוק גנינרוטדָאָאוו
שפּיל טיפ סרעדיר אָנליין
טיפ סרעדיר
שפּיל ּפָאּפ סעשָאקָאק אָנליין
ּפָאּפ סעשָאקָאק
שפּיל רעשטרַא ןיילק אָנליין
רעשטרַא ןיילק
שפּיל םַאטש רעדַאל אָנליין
םַאטש רעדַאל
שפּיל RacerKing אָנליין
RacerKing
שפּיל קוק גניזיימַא אָנליין
קוק גניזיימַא
שפּיל גנירפש סַאלק אָנליין
גנירפש סַאלק
שפּיל שַאמס זדנוא ןשיווצ אָנליין
שַאמס זדנוא ןשיווצ
שפּיל 2 ילפ ריּפַאּפ אָנליין
2 ילפ ריּפַאּפ
שפּיל ּפַאלק שינעעזרַאפ אָנליין
ּפַאלק שינעעזרַאפ
שפּיל ד 3 םַאטש ןעיצ אָנליין
ד 3 םַאטש ןעיצ
שפּיל ד 3 סּפַאק ס לאז אָנליין
ד 3 סּפַאק ס לאז
שפּיל קַאטַא םס אָנליין
קַאטַא םס
שפּיל !קיק עגושמ אָנליין
!קיק עגושמ
שפּיל רעּפמַאשזד זדנוא ןשיווצ אָנליין
רעּפמַאשזד זדנוא ןשיווצ
שפּיל ןשטעווק ןוא קיסַאּפ אָנליין
ןשטעווק ןוא קיסַאּפ
שפּיל ןיילנָא סנעפיד סָאלש אָנליין
ןיילנָא סנעפיד סָאלש
שפּיל ןיילנָא ד 3 םַאטש ןו אָנליין
ןיילנָא ד 3 םַאטש ןו
שפּיל .עסַארנופ io אָנליין
.עסַארנופ io
שפּיל סללַאב קידייל אָנליין
סללַאב קידייל
שפּיל לַאפ קנוד אָנליין
לַאפ קנוד
שפּיל ריר ץיּפש ףיוא ןעמוקַאב אָנליין
ריר ץיּפש ףיוא ןעמוקַאב
שפּיל עמילס לעסקיּפ אָנליין
עמילס לעסקיּפ
שפּיל .לָאבטופ io אָנליין
.לָאבטופ io
שפּיל אָנליין
שפּיל רעשטַאק שינעעזרַאפ אָנליין
רעשטַאק שינעעזרַאפ
שפּיל שַאר טקנוּפ אָנליין
שַאר טקנוּפ
שפּיל יקַאכ ענעשעק אָנליין
יקַאכ ענעשעק
שפּיל שַאלפ יּפּפילפ אָנליין
שַאלפ יּפּפילפ
שפּיל סַאלג גניליימס אָנליין
סַאלג גניליימס
שפּיל געוו קַאט קַאט אָנליין
געוו קַאט קַאט
שפּיל סרעטסנָאמ סיז אָנליין
סרעטסנָאמ סיז
שפּיל ד 3 קקיקעערפ סַאג אָנליין
ד 3 קקיקעערפ סַאג
שפּיל םעלק עקליּפ סַאג אָנליין
םעלק עקליּפ סַאג
שפּיל רונש טרָא אָנליין
רונש טרָא
שפּיל Pomme pomme אָנליין
Pomme pomme
שפּיל וָאשזד עּפיי יּפמַאשזד אָנליין
וָאשזד עּפיי יּפמַאשזד
שפּיל ףַא נייג ףלָאג אָנליין
ףַא נייג ףלָאג
שפּיל רעפרוס ןוד אָנליין
רעפרוס ןוד
שפּיל רוַאסָאטַאנוָאד אָנליין
רוַאסָאטַאנוָאד
שפּיל ןראה שַאד אָנליין
ןראה שַאד
שפּיל טנַאלַאט יד ןעלמַאז אָנליין
טנַאלַאט יד ןעלמַאז
שפּיל Brazil 2014 ּפַאק אָנליין
Brazil 2014 ּפַאק
שפּיל קרַא'ד סיָאב אָנליין
קרַא'ד סיָאב
שפּיל ףירעש גניזיימַא אָנליין
ףירעש גניזיימַא
שפּיל עגַאמ רמ אָנליין
עגַאמ רמ
שפּיל רַאקסָא רעבי אָנליין
רַאקסָא רעבי
שפּיל רעסקָאב םערוט אָנליין
רעסקָאב םערוט
שפּיל סרַאוו לַאוועידעמ לעוד ןקעטש אָנליין
סרַאוו לַאוועידעמ לעוד ןקעטש
שפּיל HEX-A-MONG אָנליין
HEX-A-MONG
שפּיל שַאר סיעפס זדנוא ןשיווצ אָנליין
שַאר סיעפס זדנוא ןשיווצ
שפּיל ןרעטש םירצמ ָאירַאמ רעבי אָנליין
ןרעטש םירצמ ָאירַאמ רעבי
שפּיל אָנליין
שפּיל קיירטס ןַאנַאק אָנליין
קיירטס ןַאנַאק
שפּיל ןָאיּפמַאשט ּפַאק רעשיעפארייא אָנליין
ןָאיּפמַאשט ּפַאק רעשיעפארייא
שפּיל סעדַאלב רילָאק אָנליין
סעדַאלב רילָאק
שפּיל סעלטטַאבינימ אָנליין
סעלטטַאבינימ
שפּיל ךַאמ ללָאדגַאר אָנליין
ךַאמ ללָאדגַאר
שפּיל שַאד ירטַאמַאישזד ןעעווָאללַאה אָנליין
שַאד ירטַאמַאישזד ןעעווָאללַאה
שפּיל דלעה לָאבשיוק אָנליין
דלעה לָאבשיוק
שפּיל רעדעפ ץורפ אָנליין
רעדעפ ץורפ
שפּיל ליוק רעה אָנליין
ליוק רעה
שפּיל םַאטש טוַאקַאנ טצעל אָנליין
םַאטש טוַאקַאנ טצעל
שפּיל ןיילנָא עקַאק יד ףיוא גניסיי אָנליין
ןיילנָא עקַאק יד ףיוא גניסיי
שפּיל גניסַאר קירטש אָנליין
גניסַאר קירטש
שפּיל רעקַאערב סקירב סללַאב אָנליין
רעקַאערב סקירב סללַאב
שפּיל סרעדיר ָאירַאוו רעבי אָנליין
סרעדיר ָאירַאוו רעבי
שפּיל שינעעזרַאפ רעירָאוו אָנליין
שינעעזרַאפ רעירָאוו
שפּיל טוַאקַאנ עטַאמיטלו סיוב לַאפ אָנליין
טוַאקַאנ עטַאמיטלו סיוב לַאפ
שפּיל גנירפש לענש אָנליין
גנירפש לענש
שפּיל רעדנעב ליוק אָנליין
רעדנעב ליוק
שפּיל סנַאלַאב ַאשזדנינ אָנליין
סנַאלַאב ַאשזדנינ
שפּיל ןעגנירּפש ַאנשירק אָנליין
ןעגנירּפש ַאנשירק
שפּיל ןיילנָא רעדוָאל קָארט אָנליין
ןיילנָא רעדוָאל קָארט
שפּיל ןַאר ידַאב רעבי אָנליין
ןַאר ידַאב רעבי
שפּיל ד 3 שַאלק ןדניברַאפ אָנליין
ד 3 שַאלק ןדניברַאפ
שפּיל ןָאגַארד יּפּפַאלפ אָנליין
ןָאגַארד יּפּפַאלפ
שפּיל סניָאק יד ןבַיילק אָנליין
סניָאק יד ןבַיילק
שפּיל 2 יזנערפ ַיירעשיפ אָנליין
2 יזנערפ ַיירעשיפ
שפּיל ַיירעשיפ וצ ןייג אָנליין
ַיירעשיפ וצ ןייג
שפּיל .ייטראפ io 2 אָנליין
.ייטראפ io 2
שפּיל רעדנעב ליוק אָנליין
רעדנעב ליוק
שפּיל רעּפמַאשזד זיירק אָנליין
רעּפמַאשזד זיירק
שפּיל שַאד קרַאמרעּפוס אָנליין
שַאד קרַאמרעּפוס
שפּיל גניסַאר ןייל לענש אָנליין
גניסַאר ןייל לענש
שפּיל ןיווגניפ קירעגנוה אָנליין
ןיווגניפ קירעגנוה
מאַסע שפּיל
זייַן קלוג, שטאַרק, פעסט, קלוג - עס מיטל צו זייַן דער בעסטער!און צו אַנטוויקלען די קוואַליטעט פון אַלע פון ​​די, מיר מוזן קעסיידער באַן און שטרעבן צו לערנען.אבער עס איז אן אנדער וועג צו העלפן איר באַקומען נוצלעך און פיל דארף סקילז - בקיעס גאַמעס צו שפּילן.וואָס איז זייער פונט?כל איר האָבן צו טאָן זיי, וועט דאַרפן בקיעס, ענדעראַנס, פיייקייַט צו סקילפאַלי און געשווינד דורכפירן טאַסקס פון אַ אַנדערש אָריענטירונג.דאס קען זייַן שיסערייַ אין די קייט מיט אַ געזונט-אַימעד שלאָגן דעם ציל, דזשאַמפּינג דורך די לעוועלס, די כאַפּן מאָווינג סאַבדזשעקץ שווער שטאַם טראַקס, צו באַקומען מניעות אין דער באַוועגונג, און אַזוי אויף.א פּלאַץ פון גאַמעס און זיי אַנטהאַלטן אַ זיכער סטאָריליין.בעת פּאַרקאָור איר פילן ווי אַ פאַקטיש עקסטרעם.מאכן גלייבן דזשאַמפּס און לויפט, וועט קלינג צו דער קלענסטער וואַנט פּראַדזשעקשאַנז צו באַקומען הייך.פּאַרקאָור פֿילאָסאָפֿיע שטאַטן אַז עס זענען קיין ינסערמאַונטאַבאַל מניעות, און דיין גוף איז ביכולת צו שטופּן דעם קאָנווערט.א ביסל פיר און איר וועט ווערן איינער פון יענע ניט באַטראַכט דריווערס וואס האָט אויסדערוויילט אַ לייפסטייל אָן באַונדריז.צווישן די ספּאָרט איר וועט געפֿינען סוגיות פֿאַר פלאָקן וואָלטינג, אַרטשערי, ראַסינג באָוץ, דריפט, און אנדערע.סקידיווינג ווי אַ ספּאָרט און בעשאַס דער מלחמה, אויך, געהערן צו דער בקיעס שפּילערייַ.צו לאַנד אין פּונקט דער בדעה אָרט זאָל זייַן ביכולת צו קאָנטראָלירן אַ פּאַראַשוט און קעמפן שטאַרק קעראַנץ פון לופט וואָס איר נעמען אַראָפּ די זייַט.דרייווינג אויף ייַזיק סלאָפּעס בייַ הויך גיכקייַט ריקווייערז דעקסטעריטי און בקיעס, אַנדערש עס איז אַ ריזיקירן פון קאַפּסייז.אַקראָבאַץ, דזשאַגלערז, מאַדזשישאַנז, קלאַונז און אנדערע צירק פּערפאָרמערז מוזן האָבן דעם העכסטן שטאַפּל פון דעקסטעריטי צו דורכפירן קאָמפּלעקס טריקס און געבן איר פאַרגעניגן.אפילו סייקלינג קענען ווערן ניט נאָר סקאַטינג, אָבער די ונטערטעניק פון ימפּרוווינג די בקיעס ווען עס קומט צו במקס אָדער באַרג בייקינג.דעמאָלט איר און די ראַמפּס, ריילינגז, טרעפּ און מניעות אין די פאָרעם פון ניסימדיק גרין ספּייסאַז, היללס, ראַווינעס, געפאלן ביימער, סוואַמפּי און זאַמדיק געביטן.פֿאַר אַלע פון ​​דעם מיט כּבֿוד צו באַקומען, מיר מוזן נישט בלויז זייַן קלוג, אָבער פאַרשילטן קלוג!פּאַרקט קאַרס אין קאַנדזשעסטאַד שטאָט איז נישט גרינג.איין ליידיק אָרט ביסט ווי פילע ווי פינף וועהיקלעס, און וואס וועט זייַן מער פלינק, וועט ווערן די שטאָלץ באַזיצער פון ערטער.אַלע פון ​​די אינסטרוקציעס - בקיעס גאַמעס פֿאַר פֿרייַ.פּרובירן צו כאַפּן די פליענדיק באַללס אָדער דרייען זיי פון אַ קאַנאָן.ביידע וועט ווייַזן איר ווי פלינק און לאַבעלס.מאל זיך וועט האָבן צו לויפן אַוועק פון די מאָנסטערס, פּאָליצייַ, עלטערן, לערערס, און דאקטוירים.און דורכפירן די אָפּעראַציע ווי אַ פאַקטיש כירורג קענען?ניין, ניט, ניט אין לעבן - אין אַ קאָמפּיוטער שפּיל!פילן ווי אַ פאַקטיש דאָקטער און באַזייַטיקן די אַפּפּענדיקס, וופּראַווטע דיסלאָוקייטיד לענד, נייען די ווונד אָדער צולייגן אַ טינק.צו טאָן דאָס אין דעם העכסטן שטאַפּל, נאַלידזש אַליין איז ניט גענוג, איר האָבן צו זייַן מער פלינק און צו נישט פאַרשאַפן די פּאַציענט ווייטיק און פאַרהאַלטן זייַן אָפּזוך.פלאַש בקיעס גאַמעס לאַדן איר צו גיין פישערייַ און גייעג.אפילו די מערסט טייַער עקוויפּמענט וועט ניט צושטעלן רויב.צו באַקומען עס, איר האָבן צו זייַן פלינק בעל פון זייַן קראַפט.איר קענען שפּילן בקיעס גאַמעס און C לאַדזשיקאַל ברירה גאַמעפּלייַ.פֿאַר בייַשפּיל, אין ווערייישאַנז פון טעטריס וועט ברענגען איר אַ פּלאַץ פון שפּאַס און וועלן העלפן פארשטארקן לאַדזשיקאַל טראכטן און דעקסטעריטי.צו כאַפּן אַ וואָלף עגגס אין אַ קאָרב אין די ווערסיע פון ​​די שפּיל אויף די עלעקטראָניק, אויך אַ גרויס בקיעס שפּיל.אזוי אַלע בקיעס גאַמעס אָנליין פֿרייַ זענען דערלאנגט אויף אונדזער וועב פּלאַץ און איר טאָן ניט דאַרפֿן צו קוקן פֿאַר אָפּציעס אויף די אינטערנעט.