סאָליטאַירעס
קאָרט גאַמעס
קלוג שפּיל
רעטעניש
דרייַ אין אַ שורע
זוכן פֿאַר זאכן
פּאַזאַלז אָנליין
באָרד גאַמעס
בקיעס גאַמעס
3 אין א שורע
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס

שפּיל סרעווָאט-ירט Kumba & ַאביק אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.לַאגגנַאשזד יד ןיא קעווַא ןגרָאברַאפ ,לכיה קילייה ַיירד יד רַאֿפ ןקוק וצ ןעגנאגעג סרע .תוכלמ עּפלַאמ יד ןופ ןבעל טֿפנוקוצ יד ןוא ןגערֿפנָא רעייז ןופ לרוג םעד ףיוא ןעגנעפ Friends עיסימ קילייה יד םייקמ וצ טקישעג ןבאה ייז ןוא עווַארב ֿבור יד ןענעז. .זרעלַאווַארט יד ןפלעה טינ ןָאט ריא ביוא סע ןעמוקַאב טשינ ןענעק ייז ןוא ,געוו רעוו .שיגַאמ ךרוד ביוא יוו ןענַיישרעד םינינב ןייש ןוא טכער סדרַאק נגיילעצ וצ ןבָאה רָאנ ."דימַאריּפ"עריַאטילָאס גנייילּפ רָאנ ,סרעווָאט-ירט Kumba & ַאביק ליּפש גניסעג ַא ןָאט רי .טיובעג סדימַאריּפ טרָאק ַיירד יד ןקיטַייזַאב וצ זיא רעגניפ רעבָארג ןופ ןשרעה ןייז .ןייר רָאג זיא דלעפ יד זיב ןטנוא רעדָא ןביוא טרעוו טרָאק ַא ןעלמַאז .לַאסרעווינו לַייוו ןייק ןטַייברַאפ טעוו סע ,עּפלַאמ ַא ןופ דליב ַא טימ טרָאק ַא ןצונ ,ס .ןרעוו םיוקמ טעוו סע ,שזדרעוונַאק טעוו דלודעג ביוא ,ןשטניוו ַא ןכַאמ ןענעק ריא ,ט .לּפמעט קילייה ַיירד עבלעז יד גנידייכ ןענעז סדרַאק יד ןופ זדיילס יד ןופ לַייוו קיט .דנעסדַאג עטיודַאר זיקגנַאמ ןוא ליּפש יד האנה .ןליּפש וצ טַייצ יד ןעניֿפעג ןענעק ריא טַייצ ןייק ַייב ןוא םעווקַאב רעמ ליפ זיא סע ן