סאַלעבריטיז
באַשטאַנד
דיזיין
באַרבי קלייד
חתונה קלייד
האַירסטילעס
אָנליין גאַמעס
שניט
פּשוטע
קינדערס פֿאַרשטעלן זיך פֿאַר מיידלעך
פּרינסעס
קראָם
שטאָט
די בעסטער נייַ שפּיץ

גאַמעס קלייד

שפּיל רעק עלעטניה טויק אָנליין
רעק עלעטניה טויק
שפּיל רעק יטיק טויק אָנליין
רעק יטיק טויק
שפּיל רעווָאעקַאמ ַאסלע אָנליין
רעווָאעקַאמ ַאסלע
שפּיל Nina Detective אָנליין
Nina Detective
שפּיל null רעווָאעקַאמ ַאסלע & אננא אָנליין
null רעווָאעקַאמ ַאסלע & אננא
שפּיל ינַאב לזמ אָנליין
ינַאב לזמ
שפּיל סלַאיננעללימ ןשַאררעבי לָאל אָנליין
סלַאיננעללימ ןשַאררעבי לָאל
שפּיל סקָאפ לזמ אָנליין
סקָאפ לזמ
שפּיל ןרעטש יילַאב ַאניט אָנליין
ןרעטש יילַאב ַאניט
שפּיל רעווָאעקַאמ אננא אָנליין
רעווָאעקַאמ אננא
שפּיל ןַאלּפ ןלעטשרַאֿפ ענעסַאכ ןיסעצנירּפ אָנליין
ןַאלּפ ןלעטשרַאֿפ ענעסַאכ ןיסעצנירּפ
שפּיל זדנערפ טימ ןָאישַאפ רעַיילּפיטלומ אָנליין
זדנערפ טימ ןָאישַאפ רעַיילּפיטלומ
שפּיל דנַאטשַאב ןיימ טוט דנערפיוב אָנליין
דנַאטשַאב ןיימ טוט דנערפיוב
שפּיל ץַאקרעכ שיטקַאפ ןרעדָאמ ס יסעשזד אָנליין
ץַאקרעכ שיטקַאפ ןרעדָאמ ס יסעשזד
שפּיל לטנַאמ-נגער ייד אָנליין
לטנַאמ-נגער ייד
שפּיל ןָאלַאס טייקנייש יביעב אָנליין
ןָאלַאס טייקנייש יביעב
שפּיל אָנליין
שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ סעלּפוָאק עמינַא אָנליין
ךיז ןלעטשרַאֿפ סעלּפוָאק עמינַא
שפּיל ּפוססערד טינש ליּפש אָנליין
ּפוססערד טינש ליּפש
שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ ייַאווַאק עמינַא אָנליין
ךיז ןלעטשרַאֿפ ייַאווַאק עמינַא
שפּיל ףיורַא סערד לריג רעבי אָנליין
ףיורַא סערד לריג רעבי
שפּיל תוישעמ םייטדעב אָנליין
תוישעמ םייטדעב
שפּיל ןָאישַאפ דנַאליינסיד אָנליין
ןָאישַאפ דנַאליינסיד
שפּיל ןַאשידַא םַארּפ :Fab וצ Nerd ןוֿפ אָנליין
ןַאשידַא םַארּפ :Fab וצ Nerd ןוֿפ
שפּיל לייטס גנילירפ 2020 אָנליין
לייטס גנילירפ 2020
שפּיל קיצכעז סיז אָנליין
קיצכעז סיז
שפּיל רעסנעולפני וצ סעסנירּפ ןופ אָנליין
רעסנעולפני וצ סעסנירּפ ןופ
שפּיל ַייצילָאּפ ןָאישַאפ ילע אָנליין
ַייצילָאּפ ןָאישַאפ ילע
שפּיל סלריג -E עיצַאמרָאפסנַארט אָנליין
סלריג -E עיצַאמרָאפסנַארט
שפּיל ייטראפ גניטייד אָנליין
ייטראפ גניטייד
שפּיל סעסנירּפ ןוָא ןייד טכַאמ אָנליין
סעסנירּפ ןוָא ןייד טכַאמ
שפּיל עמַארד ענעסַאכ ןיסעצנירּפ ליּפש ַיירֿפ ןיילנָא ליּפש אָנליין
עמַארד ענעסַאכ ןיסעצנירּפ ליּפש ַיירֿפ ןיילנָא ליּפש
שפּיל סַאטסינָאישַאפ עלוש וצ קירוצ אָנליין
סַאטסינָאישַאפ עלוש וצ קירוצ
שפּיל סעססיק סעניטנעלַאוו אָנליין
סעססיק סעניטנעלַאוו
שפּיל רעקַאמ ןשַאררעבי יסּפָאּפ אָנליין
רעקַאמ ןשַאררעבי יסּפָאּפ
שפּיל ןָאישַאפ לריג ָאקסוו אָנליין
ןָאישַאפ לריג ָאקסוו
שפּיל ףיורַא ןָאטנָא גערב אָנליין
ףיורַא ןָאטנָא גערב
שפּיל סרעקקָאר סוו סרעטסּפיה אָנליין
סרעקקָאר סוו סרעטסּפיה
שפּיל קעטָאקסיד רעטניוו זלַאד יביעב אָנליין
קעטָאקסיד רעטניוו זלַאד יביעב
שפּיל BTS עגַאטסקקַאב אָנליין
BTS עגַאטסקקַאב
שפּיל טינש רעטניוו לעזַאה יביעב אָנליין
טינש רעטניוו לעזַאה יביעב
שפּיל טכַאנ ןעעווָאללַאה לעזַאה יביעב אָנליין
טכַאנ ןעעווָאללַאה לעזַאה יביעב
שפּיל ןעעווָאללַאה רַאֿפ טיירג ןעמוקַאב אָנליין
ןעעווָאללַאה רַאֿפ טיירג ןעמוקַאב
שפּיל ףיורַא סערד ריּפמַאוו אָנליין
ףיורַא סערד ריּפמַאוו
שפּיל רעקַאמ ריָאנ טַאק & גַאבידייל אָנליין
רעקַאמ ריָאנ טַאק & גַאבידייל
שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ הּכלמ םַארּפ אָנליין
ךיז ןלעטשרַאֿפ הּכלמ םַארּפ
שפּיל גניטרילפ ַאנָאס עיסקיּפ אָנליין
גניטרילפ ַאנָאס עיסקיּפ
שפּיל ףיורַא סערד לריג עיטוק אָנליין
ףיורַא סערד לריג עיטוק
שפּיל ייטראפ רעטקָאדנייצ אָנליין
ייטראפ רעטקָאדנייצ
שפּיל סעליטסריַאה ןרָאהניי אָנליין
סעליטסריַאה ןרָאהניי
שפּיל סקיניפ עמַאלפ ןיסעצנירּפ אָנליין
סקיניפ עמַאלפ ןיסעצנירּפ
שפּיל סעססעסנירּפ רַאֿפ רעססערדריַאה הנותח אָנליין
סעססעסנירּפ רַאֿפ רעססערדריַאה הנותח
שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ הנותח אָנליין
ךיז ןלעטשרַאֿפ הנותח
שפּיל ןלעטשרַאֿפ ענעסַאכ עצראווש ןיסעצנירּפ אָנליין
ןלעטשרַאֿפ ענעסַאכ עצראווש ןיסעצנירּפ
שפּיל עיצַאקַאוו ייַאווַאה אָנליין
עיצַאקַאוו ייַאווַאה
שפּיל ףיורַא ןייר ָאדנָאק עירַאמ אָנליין
ףיורַא ןייר ָאדנָאק עירַאמ
שפּיל לָאמ יד ןכוזַאב אָנליין
לָאמ יד ןכוזַאב
שפּיל גניטרילפ ַאנָאס לדיימ - מַאי אָנליין
גניטרילפ ַאנָאס לדיימ - מַאי
שפּיל סעסנירּפ וקושזדַארַאה אָנליין
סעסנירּפ וקושזדַארַאה
שפּיל גניטסַאק טנַאה עלּפוָאק אָנליין
גניטסַאק טנַאה עלּפוָאק
שפּיל ייטראפ לטינ סַייוו אָנליין
ייטראפ לטינ סַייוו
שפּיל טינש רעטניוו סלריג אָנליין
טינש רעטניוו סלריג
שפּיל ןיסעצנירּפ רַאֿפ ןלעטשרַאֿפ אָנליין
ןיסעצנירּפ רַאֿפ ןלעטשרַאֿפ
שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ לטינ סלריגַאטסני אָנליין
ךיז ןלעטשרַאֿפ לטינ סלריגַאטסני
שפּיל רעטניוו סוָארָאמַאלג אָנליין
רעטניוו סוָארָאמַאלג
שפּיל ץיפטוַא טינש ךעלגניי אָנליין
ץיפטוַא טינש ךעלגניי
שפּיל לטינ החּפשמ לריג דיטַאד אָנליין
לטינ החּפשמ לריג דיטַאד
שפּיל ןעמַאזוצ קירוצ ַאנעלעס ןוא ןיטסַאשזד אָנליין
ןעמַאזוצ קירוצ ַאנעלעס ןוא ןיטסַאשזד
שפּיל גניטַאקס רעטניוו אָנליין
גניטַאקס רעטניוו
שפּיל לדיימ טכעלש סוו טוג אָנליין
לדיימ טכעלש סוו טוג
שפּיל טכַאלש טינש אָנליין
טכַאלש טינש
שפּיל  אָנליין
שפּיל טניירפ & ןיווק יילרַאה אָנליין
טניירפ & ןיווק יילרַאה
שפּיל עינָאמערעצ ענעסַאכ ךעלגינעק אָנליין
עינָאמערעצ ענעסַאכ ךעלגינעק
שפּיל דנַאטשַאב סעסנירּפ שיטָאזקע אָנליין
דנַאטשַאב סעסנירּפ שיטָאזקע
שפּיל סעיריַאפ עלַאטיריַאפ אָנליין
סעיריַאפ עלַאטיריַאפ
שפּיל  אָנליין
שפּיל  אָנליין
שפּיל סּפערּפ הנותח אָנליין
סּפערּפ הנותח
שפּיל גובידַאל סוו טענירַאמ אָנליין
גובידַאל סוו טענירַאמ
שפּיל סעליטסריַאה שטנעמ ןענערב אָנליין
סעליטסריַאה שטנעמ ןענערב
שפּיל גָאט דנילב ַארוַאלוקַארד אָנליין
גָאט דנילב ַארוַאלוקַארד
שפּיל ןָאיטַאודַארג טניירפ & יברַאב אָנליין
ןָאיטַאודַארג טניירפ & יברַאב
שפּיל גניּפַאש גניּפַאש סלריג ךַייר אָנליין
גניּפַאש גניּפַאש סלריג ךַייר
שפּיל זַייוו טינש עגעלָאק אָנליין
זַייוו טינש עגעלָאק
שפּיל Times דרַאה ןיסעצנירּפ אָנליין
Times דרַאה ןיסעצנירּפ
שפּיל Frozen Titanic אָנליין
Frozen Titanic
שפּיל ַאגָאי ןיסעצנירּפ אָנליין
ַאגָאי ןיסעצנירּפ
שפּיל טסעטנָאק טייקנייש לַאיור רעלַאנָאיצַאנרעטניא אָנליין
טסעטנָאק טייקנייש לַאיור רעלַאנָאיצַאנרעטניא
שפּיל  אָנליין
שפּיל טייצ רעווָאעקַאמ ןיסעצנירּפ אָנליין
טייצ רעווָאעקַאמ ןיסעצנירּפ
שפּיל ללַאב םָארּפ רעטילג ןופ הּכלמ אָנליין
ללַאב םָארּפ רעטילג ןופ הּכלמ
שפּיל םעלבָארּפ עסַאפ ָארעה יברַאב אָנליין
םעלבָארּפ עסַאפ ָארעה יברַאב
שפּיל הנותח לַאיור ןיסעצנירּפ אָנליין
הנותח לַאיור ןיסעצנירּפ
שפּיל סעסרוָאק גניטַאקס אָנליין
סעסרוָאק גניטַאקס
שפּיל טכַאנ סלריג ןו אָנליין
טכַאנ סלריג ןו
שפּיל ענעסַאכ סעסנירּפ זייא אָנליין
ענעסַאכ סעסנירּפ זייא
שפּיל ןָאלַאס בַאשזדיה אָנליין
ןָאלַאס בַאשזדיה
שפּיל רעניד שיטנַאמָאר ס עניטנעלַאוו אָנליין
רעניד שיטנַאמָאר ס עניטנעלַאוו
שפּיל גניּפַאש גָאט ס עניטנעלַאוו אָנליין
גניּפַאש גָאט ס עניטנעלַאוו
שפּיל גָאט ס עניטנעלַאוו זלַאּפַאק אָנליין
גָאט ס עניטנעלַאוו זלַאּפַאק
שפּיל Celebrity Event אָנליין
Celebrity Event
שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ לדיימ טכעלש אָנליין
ךיז ןלעטשרַאֿפ לדיימ טכעלש
שפּיל עלוש ַייב גָאט רעטשרע סלריג ַאירטסעווקע אָנליין
עלוש ַייב גָאט רעטשרע סלריג ַאירטסעווקע
שפּיל ייטראפ שזדּפ ןיסעצנירּפ אָנליין
ייטראפ שזדּפ ןיסעצנירּפ
שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ החּפשמ :ריזח ַאּפּפעּפ אָנליין
ךיז ןלעטשרַאֿפ החּפשמ :ריזח ַאּפּפעּפ
שפּיל דַאווקס סאד רעגנַארטס אָנליין
דַאווקס סאד רעגנַארטס
שפּיל ןלעטשרַאֿפ ענעסַאכ ס ַאסלע אָנליין
ןלעטשרַאֿפ ענעסַאכ ס ַאסלע
שפּיל ייטרַאּפ גָאטסרובעג ןייד סיוא ןי אָנליין
ייטרַאּפ גָאטסרובעג ןייד סיוא ןי
שפּיל רעווָאעקַאמ ַאסלע אָנליין
רעווָאעקַאמ ַאסלע
שפּיל גָאט רעמוז סיורג ַאניט אָנליין
גָאט רעמוז סיורג ַאניט
שפּיל סעסנירּפ ןייכ קילעגנַא אָנליין
סעסנירּפ ןייכ קילעגנַא
שפּיל ןָאלַאס רעכ ןרָאהניי ןגיובנגער סעססעסנירּפ אָנליין
ןָאלַאס רעכ ןרָאהניי ןגיובנגער סעססעסנירּפ
שפּיל סדיַארב סקלָאפ ץנאג אָנליין
סדיַארב סקלָאפ ץנאג
שפּיל ןַאשעסבַא סלליה טנעמעטַאטס זיסעסנירּפ אָנליין
ןַאשעסבַא סלליה טנעמעטַאטס זיסעסנירּפ
שפּיל .סוו סעסנירּפ ילַאד ףיורַא סערד גנימָאָארג אָנליין
.סוו סעסנירּפ ילַאד ףיורַא סערד גנימָאָארג
שפּיל Nina Airlines אָנליין
Nina Airlines
שפּיל ןרעטש ּפָאּפ ַאנינ אָנליין
ןרעטש ּפָאּפ ַאנינ
שפּיל עביל ןופ סעגַאטס ןריורפרַאפ אָנליין
עביל ןופ סעגַאטס ןריורפרַאפ
שפּיל  אָנליין
שפּיל גניּפַאש טייג ימַאמ עמַאד אָנליין
גניּפַאש טייג ימַאמ עמַאד
שפּיל טייצ לטינ אָנליין
טייצ לטינ
שפּיל עוויטקעטעד ַאניט אָנליין
עוויטקעטעד ַאניט
שפּיל רעק עיליל יביעב אָנליין
רעק עיליל יביעב
שפּיל גָאטסרובעג ןייד עיליל יביעב אָנליין
גָאטסרובעג ןייד עיליל יביעב
שפּיל Happy Koala אָנליין
Happy Koala
שפּיל יסַאטנַאפ עמינַא ד 3 אָנליין
יסַאטנַאפ עמינַא ד 3
שפּיל ייטראפ םוטסַאק ַאנינ אָנליין
ייטראפ םוטסַאק ַאנינ
שפּיל ןיפירג עלַאטיריַאפ ןַיימ אָנליין
ןיפירג עלַאטיריַאפ ןַיימ
שפּיל Tina Airlines אָנליין
Tina Airlines
שפּיל עיליל ןעעווָאללַאה אָנליין
עיליל ןעעווָאללַאה
שפּיל ןזיוה גַאב ריּפַאּפ יברַאב אָנליין
ןזיוה גַאב ריּפַאּפ יברַאב
שפּיל ןַאשעסבַא רַאעוושטַאעב ָאהָאב סעססעסנירּפ אָנליין
ןַאשעסבַא רַאעוושטַאעב ָאהָאב סעססעסנירּפ
שפּיל  אָנליין
שפּיל ַאנָאס עפילַאער :ספפב זדיימרעמ אָנליין
ַאנָאס עפילַאער :ספפב זדיימרעמ
שפּיל ַאוויד יילפרעטַאב יברַאב אָנליין
ַאוויד יילפרעטַאב יברַאב
שפּיל םָארק הנותח יד אָנליין
םָארק הנותח יד
שפּיל סעסַאפ ענדָאמ ייטראפ רעמַאלס שינעעזרַאפ אָנליין
סעסַאפ ענדָאמ ייטראפ רעמַאלס שינעעזרַאפ
שפּיל לייטס ירעפ ס יברַאב אָנליין
לייטס ירעפ ס יברַאב
שפּיל  אָנליין
שפּיל ייטראפ ןריורפרַאפ ןָאלַאס סעסנירּפ אָנליין
ייטראפ ןריורפרַאפ ןָאלַאס סעסנירּפ
שפּיל סנווָאג סוו ָאהָאב סרַאוו ןָאישַאפ סעססעסנירּפ אָנליין
סנווָאג סוו ָאהָאב סרַאוו ןָאישַאפ סעססעסנירּפ
שפּיל םויטסָאק לטינ אָנליין
םויטסָאק לטינ
שפּיל ירעשזדרעס סּפיה ַאסלע אָנליין
ירעשזדרעס סּפיה ַאסלע
שפּיל גנינילק בָארעדרַאג סעסנירּפ עידלָאג אָנליין
גנינילק בָארעדרַאג סעסנירּפ עידלָאג
שפּיל לייטס רעמוז שיטסַאטנַאפ ףפב אָנליין
לייטס רעמוז שיטסַאטנַאפ ףפב
שפּיל ןעעווָאללַאה טֿפַאשנַאמ ןריורפרַאפ אָנליין
ןעעווָאללַאה טֿפַאשנַאמ ןריורפרַאפ
שפּיל טעברַא ףיוא סלריג אָנליין
טעברַא ףיוא סלריג
שפּיל סעסנירּפ קָאט קיט אָנליין
סעסנירּפ קָאט קיט
שפּיל גניּפַאש ענעסַאכ ינַא אָנליין
גניּפַאש ענעסַאכ ינַא
שפּיל רָאקעד רעמיצפָאלש קידסעמיילש סעסנירּפ ףפב אָנליין
רָאקעד רעמיצפָאלש קידסעמיילש סעסנירּפ ףפב
שפּיל עלוש וצ קירוצ לדיימ דיטַאד אָנליין
עלוש וצ קירוצ לדיימ דיטַאד
שפּיל  אָנליין
שפּיל סעדירב טיבפָא ןיסעצנירּפ אָנליין
סעדירב טיבפָא ןיסעצנירּפ
שפּיל ספפב רעגנַאווש סעססעסנירּפ סַאלַאּפ אָנליין
ספפב רעגנַאווש סעססעסנירּפ סַאלַאּפ
שפּיל  אָנליין
שפּיל ייטראפ עייפ טניירפ ןוא יברַאב אָנליין
ייטראפ עייפ טניירפ ןוא יברַאב
שפּיל Photo ןעיירד ָאטָאפ סָאב אָנליין
Photo ןעיירד ָאטָאפ סָאב
שפּיל ייטראפ זיוה ספפב אָנליין
ייטראפ זיוה ספפב

ניו אָנליין גאַמעס

שפּיל קוק םַאלג ןיטנַארַאק ןַיימ אָנליין
קוק םַאלג ןיטנַארַאק ןַיימ
שפּיל חסונ טינש ןצנַאט טירטס אָנליין
חסונ טינש ןצנַאט טירטס
שפּיל זדיימרעמ טנעמיד אָנליין
זדיימרעמ טנעמיד
שפּיל לייטס טינש קָאטקיט# זרעסנַאולפני אָנליין
לייטס טינש קָאטקיט# זרעסנַאולפני
שפּיל ןעעווָאללַאה ירעקס ָאדיק אָנליין
ןעעווָאללַאה ירעקס ָאדיק
שפּיל לדיימ סקלָאפ וצ קיג ןופ ירָאטס עביל אָנליין
לדיימ סקלָאפ וצ קיג ןופ ירָאטס עביל
שפּיל רעווָאעקַאמ עשָאר בַאפ וצ קיסַאב ןופ אָנליין
רעווָאעקַאמ עשָאר בַאפ וצ קיסַאב ןופ
שפּיל סדנערט טינש ליק # בלַאה ןוא בלַאה אָנליין
סדנערט טינש ליק # בלַאה ןוא בלַאה
שפּיל ענעסַאכ עמַארד עלַאק ייווַאנַאר אָנליין
ענעסַאכ עמַארד עלַאק ייווַאנַאר
שפּיל רעווָאעקַאמ ַאטילָאל טויק ןַיימ אָנליין
רעווָאעקַאמ ַאטילָאל טויק ןַיימ
שפּיל סעסנירּפ עליוגרַאג ליּפש אָנליין
סעסנירּפ עליוגרַאג ליּפש
שפּיל רעווָאעקַאמ לדיימ סקלָאפ וצ לדיימ - מַאי ןופ אָנליין
רעווָאעקַאמ לדיימ סקלָאפ וצ לדיימ - מַאי ןופ
שפּיל רַאעווטירטס שיטעטסע רעטניוו אָנליין
רַאעווטירטס שיטעטסע רעטניוו
שפּיל ןקוק החּפשמ טויק רעטכָאט םָאמ סעסנירּפ אָנליין
ןקוק החּפשמ טויק רעטכָאט םָאמ סעסנירּפ
שפּיל טכַאלש סעססעסנירּפ רעטניוו סוו רעמוז אָנליין
טכַאלש סעססעסנירּפ רעטניוו סוו רעמוז
שפּיל טנעמשערפער גנילירפ גָאלוו לייטס סעסנירּפ אָנליין
טנעמשערפער גנילירפ גָאלוו לייטס סעסנירּפ
פֿאַרשטעלן זיך גאַמעס פֿאַר גירלס - דאָס איז ניט ליידיק פאַרווייַלונג.דאס איז איין וועג צו לערנען מער וועגן שניט.שיין קליידער קענען יבערמאַכן קיין פאָרעם און הויכפּונקט זייַן אַדוואַנטאַגעס.און די פיייקייַט צו קלייד טרענדי און מאָדערן וועט מאַכן איר פאָלקס און טשיקאַווע.קליידער מאל אַרבעט וואונדער און כיילייץ דיין פּערזענלעכקייט.דאס איז אַ גרויס וועג צו אויסדריקן זיך און ווייַזן אנדערע דיין ינער שלום.דער נוסח פון קליידער קענען באַשטימען וואָס אַ מענטש איז גענייגט צו, און וואָס אינטערעסן ער לעבן.ראָמאַנטיש נאַטור קלייַבן ערי דרעסיז אין וואַרעם פארבן.פּערזענלעכקייט מיט אַ שטאַרק כאַראַקטער קלייַבן די רעכט קליידער מיט גלייַך שורות, קלאָר פארבן אָדער סאַטאַל און דזשיאַמעטריק מוסטער.מענטשן ספּאָרטינג און סאַפּאָרטיוו נוסח פון ספּאָרט.אין גענעראַל, ווי פילע מענטשן, אַזוי פילע פּרעפֿערענצן.אבער הייַנט ס שניט איז אַזוי דייווערס אַז איר קענען לייכט פאַרבינדן אַפֿילו וואָס איז געווען אַמאָל געהאלטן שלעכט פאָרעם.איצט אַ קלאַסיש שוואַרץ רעקל מיט אַ בויגן בונד און דזשינס געץ גאַנץ אַמיקאַבלי, און די ראָמאַנטיש טוניק איז פּאַסיק פֿאַר קיין דנאָ.אין הייַנט ס געזעלשאַפט עס איז גרינג צו פאָרן פֿאַר שניט אויב אויסטראַכטן דיין אייגן קאָמבינאַציע פון ​​קליידער וואָס האט נישט שוין געניצט אין פיר.ווילדעסט פאַנטאַסיז גרינג צו מאַכשער, ספּעציעל אויב צו ווענדן זייַן אָנקוקן נאַ גאַמעס פֿאַר גערלז קלייד אַרויף גאַמעס אָנליין.אַז זיי געזאמלט די מערסט פּאַזראָניש, ראָמאַנטיש, ספּאָרט, געשעפט קליידער סטיילז.זיי קענען סימולירן קיין גאַרניטער, און די באַליבט אָפּציע צו צולייגן אין פיר.איר וועט לערנען וועגן די סטיילז אַ פּלאַץ מער אויב איר ווייַזן נייַגעריקייַט און אָנהייבן צו שפּילן אונדזער שפּיל וועגן שניט.יוגנט סאַבקאַלטשערז זענען קריטיקירט דורך אַדאַלץ, אָבער זיי האָבן גרויס געדאנקען.ניט דאַווקע אַזוי פֿאַרשטעלן זיך פֿאַר שולע אָדער אַרבעט, אָבער ציען זייער געדאנקען זענען שטענדיק מעגלעך.חוץ די גאַמעס בישליימעס פאַרווייַלן און בראָדאַן כערייזאַנז.פֿרייַ גאַמעס פֿאַר גערלז קלייד מיט פאַנטאַסטיש העלדן פאָרשלאָגן צו לאָזן דיין פאַנטאַזיע און ווייַזן אַוועק אין העל הויזן, פּרובירן גאַרניטער געטער אָדער געניעס.קליין פייע האָבן אין איר גאַרדעראָב פאַרביק פליגל וואָס געבן זיי ספּעציעל מאַדזשיקאַל כוחות, און פּאַפּאַץ ווי צו אָפּרוען אין די רעסאָרץ, האָבן אַ גוט צייַט אין דיסקאָס און פּיקניקס.ראָמאַנטיש טאָג - דאָס איז שטענדיק אַ סיבה צו טראָגן די בעסטער גאַרניטער צו ימפּאָנירן איר ליבהאָבער.אַרבעט אויס אין די ברירה פון קליידער פֿאַר אַלע מאל אָנליין און אין פאַקט איר טאָן עס וועט זייַן פיל גרינגער.פֿאַרשטעלן זיך גאַמעס פֿאַר גערלז רעדן וועגן דעם טראדיציאנעלן נאציאנאלע קאָסטיומען, און איר קענען לייכט באַשטימען די צוקונפֿט פֿאַר זיי, צו וואָס פאָלק געהערט צו דעם אָדער וואָס כאַראַקטער.אין שולע, די לעקציעס פון געשיכטע און געאָגראַפי איר רעדן וועגן דער קולטור טראדיציעס פון פאַרשידענע פעלקער און זייער קאָסטיומען.צו געדענקען די מאַטעריאַל בעסער, פאַרריכטן עס דורך פּלייינג קלייד אַרויף גאַמעס אָנליין, און אַ גרויס כעזשבן איז געראַנטיד.אפילו די חתונה קלייד וועט זייַן נוצלעך.זיי קענען טראַכטן איבער דעם גאַרניטער צו טראָגן שפּעטער אין לעבן.אין דעם פאַל עס איז ניט נייטיק צו וואוינען אויף די ווייַס קלייד.הייַנט פֿאַרשטעלן רעפּריזענטיד אין אַזוי פילע ווערייישאַנז אַז עס איז מעגלעך רעמעאַסורע די גאנצע ווירטואַל סאָוס צימער, אין זוכן פון אַז איינער, וואָס וועט זייַן דערמאנט און איר און געסט פֿאַר אַ לעבן, ניט צו דערמאָנען דעם חתן.און אויף די ריסטריקשאַן זאָל ניט פאַרגעסן, פֿאַר אַ חתונה - אַ סימכע פון ​​צוויי.לאָזן די מענטשן ס לאַקער צימער טוט נישט האָבן די פאַרשיידנקייַט אַז אין די ווייַבלעך, אָבער דער חתן קענען פֿאַרשטעלן זיך אין פאַרשידענע סטיילז.אַנשטאָט פון דעם טראדיציאנעלן בונד פּרובירן אַ פלאַטערל אָדער נעק שאַל מיט אַ אַרומנעמען, און שוואַרץ קאָסטיום טוישן צו אַ לייטער.